FILMY – KROK PO KROKU SYSTEM BDO

Informacje ogólne i logowanie

Nawigacja po systemie BDO


Pierwsze logowanie do systemu BDO i uwierzytelnienie użytkownika poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej
Powiązanie użytkownika z podmiotem zarejestrowanym w dotychczasowym rejestrze BDO


Dodawanie miejsc prowadzenia działalności w BDO


Zmiana lokalizacji siedziby podmiotu w systemie BDO

Wnioski w systemie BDO

Wniosek rejestracyjny


Wniosek o wykreślenie


Ewidencja w systemie BDO

Karta przekazania odpadów
Karta przekazania odpadów komunalnych


Karty ewidencji odpadów niebezpiecznych
Karty ewidencji odpadów
Karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji
Karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych


Karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi

Informacje ogólne
Dział I - Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie i informacje o przekazywanych danych
Dział II - Opakowania, cz.1 (tabele: 1, 2, 3, 4)
Dział II - Opakowania, cz.2 (tabele: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4)
Dział II - Opakowania, cz.3 (tabele: 6.1, 6.2, 7, 8.1, 8.2)
Dział II - Opakowania, cz.4 (tabele: 9, 10)
Dział III - Produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
Dział IV - Informacja o wprowadzonych pojazdach oraz sieci zbierania pojazdów
Dział V - Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, cz.1 (tabele: 1, 2, 3, 4)
Dział V - Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, cz.2 (tabele: 5, 6, 7)
Dział V - Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, cz.3 (tabele: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5)
Dział VI - Baterie i akumulatory

Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Informacje ogólne
Dział I - Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie oraz zakres przekazywanych danych
Dział II - Informacja o masie odpadów wywiezionych z terytorium kraju oraz przywiezionych na terytorium kraju
Dział III Informacja o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, instalacji do termicznego przekształcenia odpadów
Dział IV – Informacja o składowiskach odpadów
Dział V - Informacja o obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
Dział VI - Informacja o instalacjach do termicznego przekształcania odpadów
Dział VII - Informacja o komunalnych osadach ściekowych
Dział VIII - Pojazdy wycofane z eksploatacji, cz.1 (tabela 1)
Dział VIII - Pojazdy wycofane z eksploatacji, cz.2 (tabela 2)
Dział IX - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, cz.1 (tabela 1)
Dział IX - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, cz.2 (tabela 2)
Dział IX - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, cz.3 (tabele: 3, 4)
Dział X – Baterie i akumulatory, cz.1 (tabela 1)
Dział X – Baterie i akumulatory, cz.2 (tabela 2)
Dział X – Baterie i akumulatory, cz.3 (tabela 3.1)
Dział X – Baterie i akumulatory, cz.4 (tabela 3.2)
Dział XI - Informacja o wytworzonych odpadach
Dział XII - Informacja o zebranych odpadach
Dział XIII - Informacja o odpadach poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, lub unieszkodliwieniu, cz.1 (tabele: 1, 2, 3)
Dział XIII - Informacja o odpadach poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, lub unieszkodliwieniu, cz.2 (tabele: 4, 5)
Dział XIII - Informacja o odpadach poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, lub unieszkodliwieniu, cz.3 (tabele: 6, 7)

Sprawozdania komunalne

Informacje ogólne


  • Sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
Dodanie nowego sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości


Dział I - Dane podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości


Dział II - Informacja o odebranych odpadach komunalnych
Dział III - Informacja o sposobie zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych


Dział IV - Informacja o odebranych i magazynowanych odpadach komunalnych
Dział V - Informacja o masie pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania, powstałych z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych
Dział VI - Informacja o odpadach komunalnych przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku
Dział VII - Dane o właścicielach nieruchomości
  • Sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady komunalne
Dodanie nowego sprawozdania podmiotu zbierającego odpady komunalne

Dział I - Dane podmiotu zbierającego odpady komunalne

Dział II - Informacja o zebranych odpadach komunalnych

Dział III - Informacja o sposobie zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych

Dział IV - Informacja o zebranych i magazynowanych odpadach komunalnych
Dział V - Informacja o masie odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi

  • Sprawozdanie podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK):
Dodanie nowego sprawozdania podmiotu prowadzącego PSZOK

Dział I - Dane podmiotu prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Dział II - Informacja o zebranych odpadach komunalnych
Dział III - Informacja o sposobie zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych

Dział IV - Informacja o zebranych i magazynowanych odpadach komunalnych

Dział V - Informacja o masie pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania, powstałych z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych
Dział VI - Informacja o odpadach komunalnych przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku