FILMY – KROK PO KROKU SYSTEM BDO

Informacje ogólne i logowanie

Nawigacja po systemie BDO


Pierwsze logowanie do systemu BDO i uwierzytelnienie użytkownika poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej
Powiązanie użytkownika z podmiotem zarejestrowanym w dotychczasowym rejestrze BDO


Dodawanie miejsc prowadzenia działalności w BDO


Zmiana lokalizacji siedziby podmiotu w systemie BDO

WNIOSKI W SYSTEMIE BDO

Wnioski – informacje ogólne

Nawigacja po module wniosków


Wniosek rejestracyjny

Utworzenie wniosku rejestracyjnego


Dodawanie decyzji dla danego miejsca prowadzenia działalności

Działy i tabele oraz dokumenty


Dodanie miejsca prowadzenia działalności

Wysłanie wniosku rejestracyjnego


Wniosek aktualizacyjny

Utworzenie wniosku aktualizacyjnego i aktualizacja danych podmiotu

Aktywowanie/ dezaktywowanie miejsca prowadzenia działalności

Dodanie lub aktualizacja decyzji dla miejsca prowadzenia działalności

Dodanie lub aktualizacja tabel oraz dodawanie dokumentów

Wysłanie wniosku aktualizacyjnego


Wniosek o wykreślenie

Wniosek o wykreślenie


Karta przekazania odpadów

Karta przekazania odpadów - informacje ogólne
Utworzenie nowej karty przekazania odpadów


Wygenerowanie potwierdzenia wystawienia karty przekazania odpadów
Potwierdzenie przejęcia lub odrzucenie karty przekazania odpadów
Korekta odrzuconej karty przekazania odpadów
Potwierdzenie zakończenia transportu w karcie przekazania odpadów

Karta przekazania odpadów komunalnych

Karta przekazania odpadów komunalnych – informacje ogólne
Utworzenie nowej karty przekazania odpadów komunalnych
Wygenerowanie potwierdzenia wystawienia karty przekazania odpadów komunalnych
Potwierdzenie przejęcia lub odrzucenie karty przekazania odpadów komunalnych
Korekta odrzuconej karty przekazania odpadów komunalnych
Potwierdzenie zakończenia transportu w karcie przekazania odpadów komunalnych

KARTY EWIDENCJI

Karty ewidencji - informacje ogólne
Założenie nowej karty ewidencji dla danego kodu i rodzaju odpadu

Karty ewidencji odpadów

Dokonywanie wpisów na karcie ewidencji odpadów – wprowadzenie
Karty ewidencji odpadów - zakładka WYTWORZONE

Karty ewidencji odpadów - zakładka WYDOBYTE
Karty ewidencji odpadów - zakładka PRZYJĘTE

Karty ewidencji odpadów - zakładka PRZETWARZANE
Karty ewidencji odpadów - zakładka PRZEKAZANE


Karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych

Karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych


Karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji

Karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji

Karty ewidencji odpadów niebezpiecznych

Karty ewidencji odpadów niebezpiecznych

Sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi

Informacje ogólne
Dział I - Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie i informacje o przekazywanych danych
Dział II - Opakowania, cz.1 (tabele: 1, 2, 3, 4)
Dział II - Opakowania, cz.2 (tabele: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4)
Dział II - Opakowania, cz.3 (tabele: 6.1, 6.2, 7, 8.1, 8.2)
Dział II - Opakowania, cz.4 (tabele: 9, 10)
Dział III - Produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
Dział IV - Informacja o wprowadzonych pojazdach oraz sieci zbierania pojazdów
Dział V - Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, cz.1 (tabele: 1, 2, 3, 4)
Dział V - Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, cz.2 (tabele: 5, 6, 7)
Dział V - Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, cz.3 (tabele: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5)
Dział VI - Baterie i akumulatory

Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Informacje ogólne
Dział I - Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie oraz zakres przekazywanych danych
Dział II - Informacja o masie odpadów wywiezionych z terytorium kraju oraz przywiezionych na terytorium kraju
Dział III Informacja o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, instalacji do termicznego przekształcenia odpadów
Dział IV – Informacja o składowiskach odpadów
Dział V - Informacja o obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
Dział VI - Informacja o instalacjach do termicznego przekształcania odpadów
Dział VII - Informacja o komunalnych osadach ściekowych
Dział VIII - Pojazdy wycofane z eksploatacji, cz.1 (tabela 1)
Dział VIII - Pojazdy wycofane z eksploatacji, cz.2 (tabela 2)
Dział IX - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, cz.1 (tabela 1)
Dział IX - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, cz.2 (tabela 2)
Dział IX - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, cz.3 (tabele: 3, 4)
Dział X – Baterie i akumulatory, cz.1 (tabela 1)
Dział X – Baterie i akumulatory, cz.2 (tabela 2)
Dział X – Baterie i akumulatory, cz.3 (tabela 3.1)
Dział X – Baterie i akumulatory, cz.4 (tabela 3.2)
Dział XI - Informacja o wytworzonych odpadach
Dział XII - Informacja o zebranych odpadach
Dział XIII - Informacja o odpadach poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, lub unieszkodliwieniu, cz.1 (tabele: 1, 2, 3)
Dział XIII - Informacja o odpadach poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, lub unieszkodliwieniu, cz.2 (tabele: 4, 5)
Dział XIII - Informacja o odpadach poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, lub unieszkodliwieniu, cz.3 (tabele: 6, 7)

Sprawozdania komunalne

Informacje ogólne


  • Sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
Dodanie nowego sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości


Dział I - Dane podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości


Dział II - Informacja o odebranych odpadach komunalnych
Dział III - Informacja o sposobie zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych


Dział IV - Informacja o odebranych i magazynowanych odpadach komunalnych
Dział V - Informacja o masie pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania, powstałych z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych
Dział VI - Informacja o odpadach komunalnych przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku
Dział VII - Dane o właścicielach nieruchomości
  • Sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady komunalne
Dodanie nowego sprawozdania podmiotu zbierającego odpady komunalne

Dział I - Dane podmiotu zbierającego odpady komunalne

Dział II - Informacja o zebranych odpadach komunalnych

Dział III - Informacja o sposobie zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych

Dział IV - Informacja o zebranych i magazynowanych odpadach komunalnych
Dział V - Informacja o masie odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi

  • Sprawozdanie podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK):
Dodanie nowego sprawozdania podmiotu prowadzącego PSZOK

Dział I - Dane podmiotu prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Dział II - Informacja o zebranych odpadach komunalnych
Dział III - Informacja o sposobie zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych

Dział IV - Informacja o zebranych i magazynowanych odpadach komunalnych

Dział V - Informacja o masie pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania, powstałych z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych
Dział VI - Informacja o odpadach komunalnych przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku