Regulamin korzystania z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

§ 1. Definicje

 1.  Ustawa – ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach;
 2.  BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o której mowa w art. 79 ust. 1 Ustawy;
 3. Oprogramowanie BDO – zbiór instrukcji, zaimplementowanych interfejsów oraz zintegrowanych danych przeznaczonych do przetwarzania na komputerach, służących do realizacji celów BDO;
 4. Użytkownik – osoba lub podmiot określone w Ustawie, posiadający interes prawny lub faktyczny w zakresie korzystania z dedykowanej funkcjonalności BDO;
 5.  Rola – wynikający z Ustawy zespół praw i obowiązków związanych ze statusem Użytkownika w BDO;
 6.  Strona BDO – oznacza stronę internetową pod adresem www.bdo.mos.gov.pl, stanowiącą interfejs dla Użytkowników BDO;
 7.  Administrator – minister właściwy do spraw klimatu
 8.  Polityka Prywatności – dokument umieszczony na stronie BDO, szczegółowo określający informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych osobowych i stosowanych przez niego sposobach ochrony prywatności Użytkowników;
 9. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z BDO.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. BDO, zgodnie z art. 82 Ustawy jest prowadzona w systemie teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. BDO jest prowadzona zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych oraz zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej w rozumieniu ww. ustawy.
 2. Korzystanie z BDO odbywa się zgodnie z treścią Ustawy,RODO, Regulaminu oraz Instrukcjami Użytkownika zamieszczanymi na stronie BDO.
 3. Z wyjątkami opisanymi w Ustawie, BDO jest dostępna dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia przerw w funkcjonowaniu BDO niezbędnych do wykonania czynności technicznych związanych z prawidłowym jej funkcjonowaniem.
 5. Korzystanie z BDO jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  1. zastosowania przeglądarek Mozilla FireFox, Google Chrome, , zgodnie z informacjami zawartymi na stronie
   https://bdo.mos.gov.pl/baza-wiedzy/jakie-sa-wymagania-techniczne-przegladarek-dla-systemu-bdo
  2. dostęp do Internetu;
  3. skorzystania z przeglądarki internetowej dającej możliwość wyświetlania stron internetowych z włączoną obsługa plików „cookies” oraz innych podobnych technologii.
 6. Użytkownicy posiadają uprawnienia do nieodpłatnego dostępu do BDO w zakresie związanym z ich rolą w BDO.

§ 3. Zasady korzystania z BDO

 1. Użytkownik, odpowiednio do roli w BDO, zobowiązany jest do przestrzegania dotyczących go postanowień Regulaminu oraz stosowania się do komunikatów i zaleceń publikowanych na stronie BDO.
 2. Wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a BDO.
 3. Uzyskanie funkcjonalności zgodnych z rolą w BDO wymaga uprzedniej rejestracji oraz uzyskania konta Użytkownika zgodnie z Ustawą.
 4. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz udostępniania osobom trzecim swojego konta/danych do swojego konta.
 5. Administrator nie bierze odpowiedzialności za środowisko Użytkownika, z którego następuje połączenie do BDO, w szczególności za nieuprawniony dostęp i działania, będące wynikiem działania złośliwego oprogramowania komputerowego bądź niezabezpieczenia go przez Użytkownika lub udostępnienia danych do logowania osobom nieuprawnionym.
 6. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub zakłócać działanie BDO.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w BDO. Zamieszczanie w BDO treści bezprawnych, nieprawdziwych, niezgodnych z powszechnie obowiązującym w Polsce prawem jest zabronione.
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w BDO, w szczególności związaną z podaniem nieprawdziwych danych lub danych osobowych z naruszeniem praw osoby trzeciej.
 9. Niedozwolone są wszelkie działania, które mogą prowadzić do nieuzasadnionego lub zbyt dużego obciążenia BDO.
 10. Niedozwolone jest blokowanie, nadpisywanie tekstów czy zmienianie jakichkolwiek treści w oprogramowaniu BDO, czy wszelkie inne działania powodujące zakłócenia w prawidłowym jego funkcjonowaniu.
 11. Administrator nie ponosi kosztów związanych z uzyskaniem przez Użytkownika niezbędnego dostępu do BDO dzięki korzystaniu z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do BDO.
 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia działania oprogramowania BDO wynikające z nieuprawnionych działań Użytkowników, awarii sprzętu Użytkownika, która nie wystąpiła po stronie Administratora, siły wyższej lub ingerencji osób trzecich.
 13. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w związku z działaniem BDO, jego użytkowaniem bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub oprogramowania BDO związanych z nieprzestrzeganiem przez Użytkownika Ustawy lub Regulaminu.

§ 4. Ogólne zasady bezpieczeństwa użytkowania BDO

 1. Pomimo tego, że Administrator wykorzystuje zaawansowane rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oprogramowania BDO, każdy Użytkownik jest zobowiązany do dbałości o bezpieczeństwo urządzenia, za pomocą którego korzysta z BDO.
 2. Jednocześnie Administrator zastrzega, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, która używana jest m.in. do połączenia z BDO i przesyłania poczty elektronicznej, korzystanie z BDO może wiązać się ze standardowym ryzykiem, które Użytkownik akceptuje. W związku ze szczególnym charakterem zagrożeń elektronicznych, Administrator nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa użytkowania BDO. Z uwagi na w/w okoliczności – z zastrzeżeniem brzmienia § 3 Regulaminu – w celu minimalizacji ryzyka i podniesienia poziomu bezpieczeństwa, Administrator rekomenduje następujące zasady bezpieczeństwa przy użytkowaniu BDO:
  1. Przed zalogowaniem się na swoje konto w BDO należy sprawdzić:
   • czy w przeglądarce występują informacje wskazujące, że połączenie jest szyfrowane, czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się symbol kłódki, co gwarantuje, że sesja jest szyfrowana protokołem SSL, pozwalającym na bezpieczną komunikację (w zależności od przeglądarki, kłódka może pojawić się w pasku adresowym lub w pasku stanu w dolnej części ekranu);
   • zawsze należy sprawdzać ważność i poprawność certyfikatu strony do logowania.
  2. Obsługa BDO:
   • nie należy logować się do BDO z adresu strony przesłanej przez inny podmiot drogą elektroniczną (np. w wiadomości e-mail, wiadomości w komunikatorze internetowym lub portalach społecznościowych);
   • nie należy logować się do BDO z komputera, na którym jest już zalogowany inny podmiot;
   • po zalogowaniu do BDO nie należy pozostawiać komputera bez nadzoru, w szczególności należy zablokować do niego dostęp;
   • należy zwracać uwagę na komunikaty pojawiające się w oknie przeglądarki oraz nie należy lekceważyć komunikatów o zaistniałych zagrożeniach wysyłanych przez systemy zabezpieczające komputer;
   • po zakończeniu pracy należy wylogować się z BDO;
   • nie powinno się korzystać z BDO w miejscach publicznych, np. korzystając z kafejek internetowych lub logować się za pośrednictwem ogólnie dostępnych niezabezpieczonych sieci internetowych.
  3. Bezpieczeństwo komputera Użytkownika:
   • komputer używany do logowania do BDO powinien być wyposażony w program antywirusowy z aktualną bazą wirusów oraz włączoną zaporą firewall;
   • aktualizacje i poprawki systemu operacyjnego, używanej przeglądarki internetowej, przeglądarki PDF itp. oprogramowania, powinny być instalowane niezwłocznie po ich udostępnieniu przez producentów.

§ 5. Wsparcie Użytkownika
Zasady wsparcia Użytkownika, w tym odnoszące się do świadczonej przez Administratora pomocy technicznej dostępne są pod https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/Main/Support

§ 6. Dane osobowe
Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz uprawnień Użytkownika znajdują się w zakładce strony BDO poświęconej Polityce Prywatności.