Regulamin szkoleń organizowanych on-line w formie webinarium przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy

w zakresie

Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-548), ul. Krucza 5/ 11 D, zwany dalej Organizatorem lub IOŚ-PIB, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000032034, NIP 525-000-73-07, Regon 001240700, organizuje szkolenia i warsztaty w zakresie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
 2. Szkolenia w formie wykładów poświęconych tematowi Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami są realizowane w celu wypełnienia zadania realizowanego w interesie publicznym tj. zapewnienia wsparcia użytkownikom systemu BDO.
 3. Szkolenia odbywają się on-line w formie webinarium.
 4. Uczestnikiem szkolenia zorganizowanego przez Organizatora, jest każda osoba, której udział w szkoleniu został potwierdzony przez Organizatora po uprzednim przesłaniu formularza zgłoszeniowego lub np. odrębną umową.
 5. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

§ 2. Prawa i obowiązki Uczestnika szkolenia

 1. Uczestnik może zgłosić udział w szkoleniu za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego.
 2. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, w przypadku szkolenia on-line, upływa najpóźniej do momentu rozpoczęcia szkolenia.
 3. Za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę wpłynięcia formularza zgłoszeniowego do Organizatora.
 4. Aplikacja webinarowa nie nakłada ograniczeń na liczbę zarejestrowanych użytkowników. Natomiast maksymalna liczba uczestników jednego webinarium to 1000 osób. W związku z tym w szkoleniu będzie mogło wziąć udział pierwszych 1000 osób, które dołączą w momencie rozpoczęcia wydarzenia.
 5. W przypadku szkolenia on-line Uczestnik, rejestrując się na webinarium, potwierdza uczestnictwo w szkoleniu.
 6. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Szkoleniu w każdej chwili.
 7. Podczas dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego, Uczestnik szkolenia potwierdza zapoznanie się i akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do uczestniczenia w szkoleniu na warunkach w nim określonych.

§ 3. Prawa i obowiązki Organizatora

 1. W przypadku gdyby, z przyczyn losowych, dane szkolenie nie mogło się odbyć w ustalonym terminie, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zaproponowania innego terminu. W takim przypadku Uczestnik zostanie o tym powiadomiony niezwłocznie poprzez stronę www.bdo.mos.gov.pl, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem platformy, na której jest organizowane webinarium.
 2. Czat dostępny w aplikacji webinarowej będzie moderowany. Oznacza to, że nie wszystkie wysłane przez Uczestników pytania, będą pojawiać się na czacie publicznym; webinarium skierowane jest do podmiotów, które szukają odpowiedzi na pytania w zakresie funkcjonowania systemu BDO; prowadzący nie będą udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące klasyfikacji odpadów ani interpretacji prawnych.
 3. Przebieg szkolenia on-line będzie rejestrowany i może zostać udostępniony m.in. na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl nieograniczonemu kręgowi odbiorców w celach popularyzowania wiedzy. Pytania zadane przez Uczestników mogą zostać udostępnione, jednak dane osobowe Uczestników zostaną zanonimizowane.

 § 4. Prawa autorskie

 1. Materiały szkoleniowe zostały opracowane przez pracowników IOŚ-PIB i są objęte prawami autorskimi.
 2. Materiały te mogą być rozpowszechniane nieodpłatnie, z klauzulą wskazującą, że prawa autorskie należą do IOŚ-PIB.
 3. Kopiowanie i upowszechnianie materiałów szkoleniowych w celach komercyjnych jest zabronione.

§ 5. Dane osobowe

 1. Dane osobowe podlegają ochronie prawnej. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) jest Minister Klimatu z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.
 2. Podmiotem przetwarzającym (Procesorem) dane osobowe w imieniu Administratora, zgodnie z art. 28 RODO jest Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/1 ID, 00-548 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032034.
 3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w IOŚ-PIB: iodo@ios.edu.pl; IOŚ-PIB, 00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11D.
 4. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Ministerstwie Klimatu: inspektor.ochrony.danych@mos.gov.pl, 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54.
 5. Dane osobowe zbierane są za pomocą formularza zgłoszeniowego. Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej podczas zgłoszenia na szkolenie. Dane te będą przetwarzane jedynie w celu i zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia szkolenia, w tym kontaktu ze strony Organizatora w celu potwierdzenia zgłoszenia Uczestnika, ewentualnego przesłania przez Organizatora drogą elektroniczną materiałów związanych ze szkoleniem przed lub po szkoleniu oraz w celu przygotowywania zestawień, analiz statystyk dotyczących szkolenia na użytek wewnętrzny organizatora. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwiać wzięcie udziału w szkoleniu.
 6. Dane przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia będą przetwarzane do czasu:
  • zrealizowania szkolenia, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na zanonimizowanie tych danych;
  • cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; z uwzględnieniem okresu niezbędnego na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń; w każdym przypadku nie dłużej niż trzy lata po zakończeniu szkolenia.
 7. Wnioski osoby, której dane dotyczą, w sprawie realizacji praw osoby, o których mowa w art. 15-21 RODO będą przechowywane zgodnie z okresem archiwizacji, na mocy ustawy z dnia 13 grudnia 2019 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Okres ten wynosi 10 lat kalendarzowych. Po 10 latach za zgodą Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dane te zostaną usunięte.
 8. Administrator może w celach wskazanych w ust. 5 przetwarzać następujące kategorie danych zwykłych Uczestników: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres elektroniczny (email), zebrane w trakcie rejestracji na szkolenie.
 9. Każdy Uczestnik ma prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii oraz prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Do danych osobowych mogą mieć dostęp następujący odbiorcy danych:
  • Minister Klimatu jako Administrator danych osobowych;
  • IOŚ-PIB jako Podmiot przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora;
  • podmioty współpracujące z Ministrem Klimatu i z IOŚ-PIB, takie jak firmy informatyczne, biegli rewidenci, firmy prawnicze, firmy świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów – jedynie w zakresie związanym z celem niniejszego przetwarzania danych, na podstawie łączących te podmioty z Ministrem Klimatu lub IOŚ-PIB umów, przewidującymi zachowanie wszelkich środków organizacyjnych i technicznych chroniących dane osobowe.
 11. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy do organizacji międzynarodowej.
 12. Dane osobowe Uczestników nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje Uczestnika i Organizatora od dnia zgłoszenia Uczestnika na szkolenie do momentu realizacji przez Organizatora wszystkich działań związanych ze szkoleniem.
 2. Wszelkie pytania dotyczące szkoleń prosimy kierować pod adresem e-mail: szkolenia.bdo@ios.edu.pl
 3. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.