Deklaracja dostępności Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (Ministerstwo) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • W niektórych dokumentach tekstowych i tekstowo-graficznych pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych lub wersji tekstowej.
 • Niektóre elementy graficzne nie zawierają tekstów alternatywnych
 • Niektóre elementy mogą wymagać korekty pod kątem poruszania się po stronie za pomocą tabulatora

Aktualnie trwają prace nad dopracowaniem powyższych elementów. Szacowany termin ich uzupełnienia to 31 grudzień 2024

 • Na stronie internetowej mogą pojawiać się filmy instruktażowe i webinaria, do których nie dodano jeszcze napisów dla osób z dysfunkcją aparatu słuchowego. Uzupełnianie filmów o napisy realizowane jest na bieżąco w najszybszym możliwym terminie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi do weryfikacji zgodności z WCAG na poziomie AA (tj. Lighthouse, Wave).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.

Wejście główne do siedziby Ministerstwa Klimatu i Środowiska znajduje się od strony ul. Reja. Przed wejściem do Ministerstwa znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku.

W holu głównym, po prawej stronie, znajdują się recepcja oraz punkt ochrony. Recepcja jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową poprzez obniżenie jej części do wysokości osoby poruszającej się na wózku.

Każdy gość po zarejestrowaniu się w recepcji, odbiera tzw. Kartę gościa (przepustkę) uprawniającą do wejścia na teren obiektu. Goście są wprowadzani na miejsce spotkania w asyście osoby, z którą byli umówieni.

W holu głównym w recepcji znajduje się pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących.

Na terenie recepcji znajduje się wózek do dyspozycji osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Do budynku Ministerstwa można wejść z psem asystującym.

W holu głównym znajduje się tzw. Infokiosk, który pozwala na samodzielny odczyt informacji Urzędu dostępnych w formie elektronicznej.

Korytarze i windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przyciski w windach są opisane alfabetem Braille’a. Część wind posiada system głośnomówiący, który informuje o położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji.

Tafle szklanych drzwi i innych elementów szkła wielkopowierzchniowego zostały oznaczone kontrastowymi pasami.

Zastosowano wyróżnienie kontrastowym kolorem oraz zmienną fakturą:

 • początku i końca biegu pochylni;
 • początku i końca biegu schodów przed wejściem do budynku i schodów na klatkach schodowych, na korytarzach na parterze i piętrach na początku i końcu spadków poziomów podłogi.

Drzwi i przejścia posiadają minimalną szerokość 90 cm, przy uwzględnieniu powierzchni manewrowej, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Większość wejść do pomieszczeń biurowych nie ma progów. Te, które je posiadają, zostały oznaczone w sposób kontrastowy, a przy drzwiach zastosowano piktogramy.

Na każdym piętrze znajduje się minimum jedna toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Na dziedzińcu Ministerstwa oraz przed budynkiem, na ul. Reja, zostały wyznaczone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Podczas załatwiania spraw w urzędzie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. Wystarczy zgłosić taką potrzebę co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowaną wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Kliknij, aby przeczytać więcej o dostosowaniu funkcjonowania Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek jest chroniony przez całą dobę.