Klauzula informacyjna

Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (dalej: „BDO”).

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) – dalej „RODO” informuje się, co następuje:

I. Administrator danych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Klimatu i Środowiska z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa (dalej: „MKiŚ”).
 2. Marszałkowie Województw – w procesie realizacji zadań związanych z prowadzeniem BDO.

II. Podmiot przetwarzający

Podmiotem przetwarzającym (Procesorem) dane osobowe w imieniu Administratora, zgodnie z art. 28 RODO jest Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032034. 

III. Inspektor Ochrony Danych

 1. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska: inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl, 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w IOŚ-PIB: iodo@ios.edu.pl, IOŚ-PIB, 00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11D.

IV. Cel przetwarzania danych

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  1. wykonania obowiązku rejestrowego podmiotów gospodarujących odpadami;
  2. przygotowywania zbiorczych raportów w zakresie podmiotów wpisanych do BDO;
  3. udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania;
  4. przekazania informacji dotyczących BDO;
  5. przekazania informacji w zakresie modułu integracyjnego API w BDO, w szczególności w postaci newslettera;
  6. prowadzenia szkoleń związanych z BDO;
  7. prowadzenia Contact Center i udzielania bieżących informacji w sprawie BDO oraz udzielania pomocy technicznej i merytorycznej;
  8. prowadzenia wszelkich działań informacyjno-promocyjnych i marketingowych w ramach upowszechniania informacji związanych z BDO.
 1. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych:
 2. Dane zwykłe podawane w ramach rejestracji podmiotu w BDO:
  1. firma (nazwa) przedsiębiorcy;
  2. imiona i nazwiska;
  3. adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym);
  4. adres e-mail;
  5. numer telefonu;
  6. numer PESEL;
  7. numer NIP i NIP europejski podmiotów;
  8. numer rejestrowy.

       W pozostałych celach przetwarzania zakres zbieranych danych jest mniejszy i jest każdorazowo podawany przy zbieraniu danych.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie następujących przepisów RODO:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a) – na podstawie zgody osoby, w celu:
   • udzielenia odpowiedzi na zapytania;
   • przekazania informacji dotyczących BDO;
   • przekazania informacji w zakresie modułu integracyjnego API w BDO, w szczególności w postaci newslettera;
   • prowadzenia szkoleń związanych z BDO;
   • prowadzenia Contact Center i udzielania bieżących informacji w sprawie BDO oraz udzielania pomocy technicznej i merytorycznej;
   • prowadzenia wszelkich działań informacyjno-promocyjnych i marketingowych w ramach upowszechniania informacji związanych z BDO.

    – w kategorii dane zwykłe

  2. art. 6 ust. 1 lit. c) – w celu i zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, tj. wykonania obowiązku rejestrowego podmiotów gospodarujących odpadami i przygotowywania zbiorczych raportów w zakresie podmiotów wpisanych do BDO – w kategorii dane zwykłe – na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z poźn. zm)
  3. art. 6 ust. 1 lit. b) – w przypadku, gdy w celu realizacji prowadzonych działań zostanie zawarta umowa z osobą fizyczną, jedynie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań w procesie BDO – w kategorii dane zwykłe
  4. art. 6 ust. 1 lit e) – jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – w kategorii dane zwykłe

Podanie przez Państwa danych jest warunkiem realizacji celów przetwarzania danych. W przypadkach, o których mowa w pkt III.1 lit. b-h podanie danych jest dobrowolne, ale brak podania danych uniemożliwi wykonanie celów (np. kontakt z Państwem w celu udzielenia pomocy technicznej, otrzymania newslettera itp.). W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 lit. a i b. podanie danych jest wymogiem ustawowym.

V. Odbiorcy danych

Do danych osobowych mogą mieć dostęp następujący odbiorcy danych:

 1. Ministerstwo Klimatu i Środowiska;
 2. Marszałkowie Województw;
 3. podmioty określone przepisami prawa, w szczególności wymienione w 83 ust. 1 ustawy o odpadach;
 4. użytkownicy strony bdo.mos.gov.pl, ponieważ rejestr podmiotów jest publicznie dostępny;
 5. podmioty, którym MKiŚ powierzyło wykonanie zadania związanego z realizacją BDO w tym w szczególności IOŚ-PIB.
 6. podmioty współpracujące z MKiŚ i z IOŚ-PIB, takiej jak firmy informatyczne, biegli rewidenci, firmy prawnicze, firmy świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów – jedynie w zakresie związanym z celem niniejszego przetwarzania danych, na podstawie łączących te podmioty z MKiŚ lub IOŚ-PIB umów, w tym umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, przewidującymi zachowanie wszelkich środków organizacyjnych i technicznych chroniących Państwa dane osobowe.

Podmioty mające dostęp do danych osobowych przetwarzanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tj danych przetwarzanych w celach wykonania obowiązku rejestrowego podmiotów gospodarujących odpadami i przygotowywania zbiorczych raportów w zakresie podmiotów wpisanych do BDO:

 1. minister właściwy do spraw klimatu,
 2. administrator, jeżeli nie jest nim minister właściwy do spraw klimatu,
 3. minister właściwy do spraw środowiska,
 4. minister właściwy do spraw gospodarki,
 5. minister właściwy do spraw rolnictwa,
 6. minister właściwy do spraw transportu,
 7. minister właściwy do spraw zdrowia,
 8. minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej,
 9. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalni dyrektorzy ochrony środowiska,
 10. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i dyrektorzy urzędów statystycznych,
 11. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
 12. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 13. Główny Geodeta Kraju,
 14. marszałek województwa,
 15. wojewoda,
 16. starosta,
 17. wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
 18. organy Inspekcji Ochrony Środowiska,
 19. organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 20. zarząd związku międzygminnego utworzonego w celu realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
 21. Policja,
 22. Inspekcja Transportu Drogowego,
 23. organy nadzoru górniczego.

VI. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:

Zgodnie z art. 81 ust. 2 w zw. z art. 80 ust. 1b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, okresem przetwarzania danych osobowych, zbieranych:

 1. w przypadku ewidencji odpadów – jest okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone dokumenty ewidencji odpadów;
 2. w przypadku pozostałych danych – jest okres 100 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone dokumenty zawierające te dane.

Jako początek biegu ww. okresu przyjęty zostaje moment wpływu wniosku o wpis do BDO do urzędu marszałkowskiego.

Dane przetwarzane w poniższych celach, będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub do czasu zrealizowania danej czynności wraz z okresem niezbędnym na zabezpieczenie roszczeń:

 1. udzielenia odpowiedzi na zapytania – lecz nie dłużej niż rok po udzieleniu odpowiedzi,
 2. przekazania informacji dotyczących BDO – lecz nie dłużej niż rok po przekazaniu informacji,
 3. przekazania informacji w zakresie modułu integracyjnego API w BDO, w szczególności w postaci newslettera – lecz nie dłużej niż rok po przekazaniu informacji, z wyjątkiem newslettera, w ramach którego dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub do czasu ustania przekazywania newslettera,
 4. prowadzenia szkoleń związanych z BDO – lecz nie dłużej niż trzy lata po zakończeniu szkolenia,
 5. prowadzenia Contact Center i udzielania bieżących informacji w sprawie BDO oraz udzielania pomocy technicznej i merytorycznej – lecz nie dłużej niż 9 miesięcy od nagrania rozmowy i rok po udzieleniu pomocy w drodze innej niż kontakt telefoniczny,
 6. prowadzenia wszelkich działań informacyjno-promocyjnych i marketingowych w ramach upowszechniania informacji związanych z BDO – lecz nie dłużej niż 3 lata po przeprowadzeniu tych działań.

Wnioski osoby, której dane dotyczą, w sprawie realizacji praw osoby, o których mowa w art. 15-21 RODO będą przechowywane przez 10 lat, tj. zgodnie z okresem archiwizacji ustalonym dla wniosków.

VII. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane

Zgodnie z art. 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 RODO, o ile przepisy RODO nie stanowią inaczej przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych (w tym za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO), otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia (w tym do usunięcia w trybie określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach), ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;
 2. w przypadku działań wymagających zgody – do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes UODO, w przypadku uznania, że przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO.

 VIII. Przekazywanie danych do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy do organizacji międzynarodowej.
 2. Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w 22 ust. 1 i 4 RODO.