Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) – dalej „RODO” – Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy (dalej: „IOŚ-PIB”), jako Administrator danych osobowych, informuje:

I.

Administratorem Państwa danych osobowych jest IOŚ-PIB z siedzibą w Warszawie,
ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032034. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor.

II.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w IOŚ-PIB: iodo@ios.edu.pl
IOŚ-PIB, 00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11D.

Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem otrzymania
otrzymania odpowiedzi na zapytanie złożone przez formularz znajdujący się na stronie WWW, a także na otrzymanie za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji dotyczących Rejestru BDO w przypadku zapisania się do newslettera poprzez formularz znajdujący się na stronie WWW   .

 

III.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu, o którym mowa powyżej na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostaje jednak bez wpływu na legalność przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.

IV.

Administrator będzie przetwarzał następujące Państwa dane: imię, nazwisko, adres e-mail,  dane dotyczące reprezentowanej przez Państwa instytucji/organizacji.

VI.

Do danych osobowych mogą mieć dostęp następujący odbiorcy danych: Ministerstwo Środowiska, podmioty współpracujące z IOS-PIB, firmy informatyczne, biegli rewidenci, firmy prawnicze, jedynie w zakresie związanym z celem niniejszego przetwarzania danych, na podstawie łączących te podmioty z IOS-PIB umów, przewidującymi zachowanie wszelkich środków organizacyjnych i technicznych chroniących Państwa dane osobowe.

VII.

Administrator informuje, że nie zamierza przekazać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego czy do organizacji międzynarodowej.

VIII.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji przez IOŚ-PIB działań informacyjnych dotyczących BDO lub do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

IX.

Zgodnie z art. 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 RODO, o ile przepisy RODO nie stanowią inaczej przysługuje Państwu prawo do:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii oraz prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;
  2. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawe przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO.

X.

Administrator informuje, że w zakresie Państwa danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.