14. W przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym, wprowadzający zamyka działalność i składa wniosek o wykreślenie, zaś czynności za podmiot wykonuje organizacja i ma ona za zadanie w terminie 7 dni złożyć sprawozdanie, jak ma wykonać te czynności, jeśli nie posiada jeszcze danych dot. odzysku i recyklingu sprzętu a organizuje to za wprowadzającego?

Dane o masie zebranego sprzętu i osiągniętych poziomach odzysku oraz recyklingu należy podawać w taki sam sposób jak dotychczas odbywało […]

13. Podmiot złożył wniosek o wpis oraz dołączył również wniosek o wykreślenie (papierowy) z uzasadnieniem, że już nie musi być wpisany bo wyeliminował z dniem 01.01.2020 foliówki. Czy powinien być wpisany przez UM a następnie wykreślony? Czy obowiązuje tutaj kolej rozpatrywania wniosków/spraw? (co ze sprawozdaniem?)

W opisanym przypadku podmiot, aby mógł dopełnić ustawowego obowiązku w zakresie złożenia sprawozdania, powinien najpierw zostać wpisany do Rejestru-BDO, a […]

10. W jaki sposób Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego może sporządzić́ sprawozdanie za rok 2020, skoro w tym czasie nie zna jeszcze rocznej masy zebranego zużytego sprzętu oraz osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu, czy powinna złożyć́ takie sprawozdanie dopiero w terminie wskazanym w art. 76 ust. 1 ustawy? Jeśli druga odpowiedź jest prawidłowa, to w jaki sposób należy to uczynić́, skoro Wprowadzający po wyrejestrowaniu się̨ z rejestru, przecież̇ nie będzie miał już̇ w tym czasie indywidualnego konta w BDO?

Zgodnie z art. 76 ust. 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w przypadku trwałego zaprzestania […]

8. Jak zrealizować́ obowiązek sprawozdawczy w przypadku przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek i nie otrzymali numeru rejestrowego ze względu na (w pełni uzasadnione) opóźnienia w działaniu administracji publicznej. Część́ urzędów marszałkowskich rekomenduje w takich przypadkach złożenie sprawozdań́ w formie papierowej. Złożenie sprawozdania w formie papierowej jest łatwiejsze niż̇ złożenie poprzez formularz sprawozdawczy w BDO, zatem dopuszczenie formy papierowej spowoduje uprzywilejowanie części przedsiębiorców.

Od 1 stycznia 2020 r. sprawozdania składane są wyłącznie w wersji elektronicznej. Zgodnie z art. 76 ust. 2 ustawy o odpadach […]