Podczas wypełniania wniosku należy uzupełnić i wydrukować wyłącznie te działy, które odpowiadają zakresowi prowadzonej działalności. Dokładne informacje na temat sposobu wypełniania wniosków można uzyskać w urzędzie marszałkowskim właściwym dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania.

Do wniosku rejestrowego należy dołączyć następujące załączniki:

 

 • oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do Rejestru BDO lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru potwierdzające, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym
 • dowód uiszczenia opłaty rejestrowej – o ile jest wymagany (sprawdź w pytaniu Kto podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty rejestrowej i rocznej?)
 • w przypadku podmiotów wprowadzających sprzęt – umowę z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile została zawarta oraz potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia finansowego, o ile jest wymagane
 • w przypadku autoryzowanych przedstawicieli – umowę z producentami sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • w przypadku organizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub organizacji odzysku – zaświadczenie o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty
 • w przypadku podmiotów wprowadzających baterie lub akumulatory – informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
 • w przypadku podmiotów wprowadzających pojazdy – umowę zawartą z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu

Wniosek rejestrowy można złożyć w następujący sposób:

  • osobiście w urzędzie marszałkowskim właściwym dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania
  • wysyłając pocztą na adres urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania
  • za pomocą e-maila, jeśli jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
  • przez platformę ePUAP