Krok 1 z 4
  • osobą fizyczną lub/oraz jednostką organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą, który wykorzystuje odpady na potrzeby własne,
  • podmiotem władającym powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do: uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz ,
  • podmiotem, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
  • transportującym wytworzone przez siebie odpady
  • wytwórcą odpadów komunalnych,