Przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów, odpady należy klasyfikować ze względu na źródło ich powstawania.

Mając na uwadze powyższą definicję, zużyte oleje jadalne powstające w gospodarstwach domowych, ale również w wyniku np. świadczenia usług gastronomicznych, należy uznać za odpady komunalne oraz klasyfikować je pod kodem 20 01 25 (oleje i tłuszcze jadalne).

Oznacza to, że w przypadku wytwarzania ww. odpadów na nieruchomościach niezamieszkałych jest możliwe przekazanie ich w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami, jeżeli gmina objęła swoim systemem nieruchomości niezamieszkałe lub przekazanie tych odpadów podmiotowi odbierającemu odpady komunalne na terenie danej gminy, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej.

W kwestii ewidencjonowania odpadów komunalnych informujemy, że wytwórcy odpadów komunalnych zwolnieni są z obowiązku ewidencjonowania tych odpadów – oznacza to brak konieczności uzyskania wpisu do rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Rejestr-BDO) oraz brak konieczności składania sprawozdań w tym zakresie, oczywiście pod warunkiem wytwarzania jedynie samych odpadów klasyfikowanych jako komunalne.

Do podmiotu przejmującego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będzie należało prowadzenie ewidencji, która w przypadku odbierania odpadów będzie oparta o kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK) i kartę ewidencji odpadów komunalnych (KEOK).

Natomiast w przypadku zastosowania olejów jadalnych do celów przemysłowych i powstających z nich odpadów, powinny one być klasyfikowane zgodnie z katalogiem odpadów pod innym kodem niż 20 01 25, np. z grupy 02 03 (odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)).

W powyższym przypadku konieczne jest uzyskanie wpisu do Rejestru-BDO. Oznacza to również konieczność prowadzenia ewidencji odpadów za pomocą karty przekazania odpadów (KPO) i dodatkowo karty ewidencji odpadów (KEO), w przypadku wytworzenia w ciągu roku ilości odpadów powyżej 5 Mg, a dla odpadów niebezpiecznych powyżej 100 kg. W tym przypadku podmiot zobowiązany jest również do sporządzania rocznego sprawozdania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o odpadach.


Uzupełnienie komunikatu z 30 grudnia 2020 r. dotyczącego sposobu klasyfikacji odpadów w postaci zużytych olejów jadalnych, które powstają na nieruchomościach niezamieszkałych (np. w punktach gastronomicznych) – przejmowanie przez wyspecjalizowane podmioty


Opublikowane w dniu 30 grudnia 2020, aktualizacja: 9 marca 2021