Uzupełniając komunikat z 30 grudnia 2020 r. dotyczący sposobu klasyfikacji opadów powstających ze zużytych olejów jadalnych, należy zauważyć, że przepisy ustawy o odpadach[1] oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach[2] nie zakazują przejmowania przez wyspecjalizowane podmioty wysegregowanych odpadów komunalnych (dotyczyć to może również odpadów powstających z olejów jadalnych o kodzie 20 01 25) bezpośrednio z miejsca ich wytworzenia, czyli terenu nieruchomości zamieszkałej lub niezamieszkałej (np. na której prowadzona jest działalność gospodarcza). W takim przypadku mamy do czynienia z akcyjnym zbieraniem określonego rodzaju odpadów, którego nie należy traktować jako odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a więc nie wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Wynika to z faktu, iż odbieranie odpadów komunalnych jest stale prowadzoną działalnością i wiąże się m.in. z posiadaniem odpowiedniego zaplecza (baza magazynowo- transportowa) i wyposażenia w odpowiednią liczbę pojazdów, przeznaczonych do odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych z terenu nieruchomości[3]. Natomiast zabranie wyspecyfikowanego rodzaju odpadów (np. tylko odpadów powstających z olejów jadalnych o kodzie 20 01 25) nie wymaga takiego szerokiego wyposażenia.

W powyższym przypadku obowiązek prowadzenia ewidencji spoczywa na podmiocie zbierającym odpady, przy czym sam transport nie wymaga wygenerowania w BDO karty przekazania odpadów (KPO), ponieważ wytwórcy odpadów komunalnych zwolnieni są z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Natomiast podmiot przejmujący te odpady wprowadzając informacje do swojej ewidencji zaznacza, że odpady zostały przejęte od posiadacza zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji.


[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.).

[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).


Opublikowane w dniu 9 marca 2021, aktualizacja: 9 marca 2021