Klauzula informacyjna

Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (dalej: „BDO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46AVE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Erz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) – dalej „RODO” informuje się, co następuje:

I.

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest: Minister Klimatu z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa (dalej: „MK”);
 • Marszałkowie Województw – w procesie realizacji zadań związanych z prowadzeniem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami;

 

II.

Podmiotem przetwarzającym (Procesorem) dane osobowe w imieniu Administratora, zgodnie z art. 28 RODO jest Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/1 ID, 00-548 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032034.

 

III.

 1. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Ministerstwie Klimatu: inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl, 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w IOŚ-PIB; iodo@ios.edu.pl, IOŚ-PIB, 00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/1 ID.
 3. Podanie przez Państwa danych jest warunkiem realizacji celów wymienionych w pkt III. W przypadkach, o których mowa w pkt III.1 lit. b, c, e-g podanie danych jest dobrowolne.

 

IV.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 2. wykonania obowiązku rejestrowego podmiotów gospodarujących odpadami;
 3. przygotowywania zbiorczych raportów w zakresie podmiotów wpisanych do Rejestru-BDO;
 4. udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania;
 5. przekazania informacji dotyczących BDO;
 6. przekazania informacji w zakresie modułu integracyjnego API w BDO, w szczególności w postaci newslettera;
 7. prowadzenia szkoleń związanych z BDO;
 8. prowadzenia Contact Center i udzielania bieżących informacji w sprawie BDO oraz udzielania pomocy technicznej i merytorycznej;
 9. g) prowadzenia wszelkich działań informacyjno-promocyjnych i marketingowych w ramach upowszechniania informacji związanych z BDO.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 81 ust. 1 w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1, 3a i 6 lit. a, art. 52 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 5 pkt 1, 2a i 4, art. 67 ust. 3 pkt 1, art. 67 ust. 4 pkt 1-3, art. 73 ust. 2 pkt 1 lit b, pkt 5 lit b i pkt 6 lit b, art. 74 ust. 3a pkt 3 lit a, art. 75 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz art. 79 ust. 5 pkt 7  ustawy z dnia 14  grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z poźn. zm);
 • 6 ust. 1 lit. a) RODO na podstawie Państwa zgody (newsletter);
 • 28 RODO dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Procesora.

 

V.

Do danych osobowych mogą mieć dostęp następujący odbiorcy danych:

 • Ministerstwo Klimatu;
 • Marszałkowie Województw;
 • podmioty określone przepisami prawa, w szczególności wymienione w 83 ust. 1 ustawy o odpadach;
 • użytkownicy strony bdo.mos.gov.pl, ponieważ rejestr podmiotów jest publicznie dostępny;
 • podmioty, którym MK powierzyło wykonanie zadania związanego z realizacją BDO w tym w szczególności IOŚ-PIB.
 • podmioty współpracujące z MK i z IOŚ-PIB, takiej jak firmy informatyczne, biegli rewidenci, firmy prawnicze, firmy świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów – jedynie w zakresie związanym z celem niniejszego przetwarzania danych, na podstawie łączących te podmioty z MK lub IOŚ-PIB umów, przewidującymi zachowanie wszelkich środków organizacyjnych i technicznych chroniących Państwa dane osobowe.

 

VI.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z. 2019r. poz. 701, z poźn. zm.), a w przypadkach, o których mowa w pkt IV lit. c)-g) niniejszej Klauzuli do czasu zrealizowania danej czynności wraz z okresem niezbędnym na zabezpieczenie roszczeń.

Jednocześnie w ramach przetwarzania danych osobowych na podstawie Państwa zgody, dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, okresem przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt IV lit. a)-b), jest:

 • w przypadku ewidencji odpadów – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone dokumenty ewidencji odpadów;
 • w przypadku pozostałych danych – przez okres 100 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone dokumenty zawierające te dane.

Jako początek biegu ww. okresu należy przyjąć moment wpływu wniosku o wpis do Rejestru-BDO do urzędu marszałkowskiego.

 

VII.

Zgodnie z art. 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 RODO, o ile przepisy RODO nie stanowią inaczej przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych (w tym za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO) oraz otrzymania ich kopii oraz prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia (w tym do usunięcia w trybie określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 701 z póżn. zm.), ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

VIII.

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy do organizacji międzynarodowej.
 2. Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w 22 ust. 1 i 4 RODO.