Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) to zintegrowany system teleinformatyczny, w skład którego wchodzi funkcjonujący od dnia 24 stycznia 2018 r. Rejestr-BDO  oraz moduły ewidencji i sprawozdawczości, które zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zostaną uruchomione od stycznia 2020 r.

Rejestr-BDO administrowany jest przez Ministerstwo Środowiska, a prowadzony na bieżąco przez marszałków województw. Natomiast dwa pozostałe moduły tj. ewidencji i sprawozdawczości będą umożliwiały od 2020 r., podmiotom wpisanym do ww. rejestru, prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej ewidencji odpadów oraz składanie corocznych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami, produktami i opakowaniami.

Pełne uruchomienie wszystkich funkcjonalności BDO umożliwi skuteczną kontrolę rynku gospodarki odpadami, przyczyniając się do efektywniejszej walki z nieprawidłowościami występującymi w tym sektorze.

Korzyści wprowadzenia BDO:

  • Zwiększenie kontroli nad krajową gospodarką odpadami oraz zapewnienie monitoringu przepływu strumieni odpadów przez umożliwienie prowadzenia ewidencji odpadów w BDO;
  • Optymalizacja procesu sprawozdawczości z prowadzonej gospodarki odpadami;
  • Optymalizacja procesów wpisu do Rejestru-BDO, aktualizacji danych oraz wykreślenia podmiotów z rejestru przez wprowadzenie formy elektronicznej;
  • Ograniczenie nieprawidłowości w sektorze gospodarki odpadami.