Od 1 stycznia 2022 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. poz. 2151), która wprowadza m.in. zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów (np. dodany zostaje pkt 12 w art. 67 ust. 1 ustawy o odpadach).

Przede wszystkim  prowadzenie działalności w zakresie przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub innego odzysku w ramach sporządzanej ewidencji odpadów będzie wymagało podawania dodatkowo informacji o utracie statusu odpadów (jeżeli taka zachodzi), a także o produktach i materiałach powstających w  wyniku ww. procesów. Takie informacje będą musiały być podawane zarówno na kartach ewidencji odpadów (KEO), jak również na kartach ewidencji odpadów komunalnych (KEOK).

W związku z powyższym, w zakładce ,,PRZETWARZANE”, w formularzu tabeli prezentującym listę wpisów na KEO lub KEOK, zostaną dodane nowe rubryki tj. „Utrata statusu odpadów” oraz „Powstałe produkty i materiały”.

Po zaznaczeniu pola ,, Odpady objęte procesem R” system aktywuje sekcję ,, Utrata statusu odpadów” a nagłówek sekcji będzie zawierał dwie możliwości oznaczenia tj. TAK lub NIE. W przypadku zaznaczenia przez użytkownika opcji ,,TAK” system rozwinie dodatkowo sekcję „Powstałe produkty i materiały”, w której możliwe będzie dodanie informacji o masie wraz z opisem rodzaju  produktów i materiałów powstałych w wyniku przetworzenia odpadów.

Jednocześnie wyjaśniamy, że rodzaj powstałych produktów i materiałów będzie  należało  określić w sposób ogólny (bez konieczności odwołania się do cech produktu czy materiału, pozwalających na jego odróżnienie od pozostałych podobnych produktów na rynku). Przykładami takich produktów i materiałów mogą być: palety, recyklat/regranulat, jednorazowe naczynia, kruszywo, prekompost, nawóz do roślin.

W związku z powyższym wraz z początkiem roku 2022 w module ewidencji odpadów  działającym w ramach systemu BDO zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany w ww. kartach.


Opublikowane w dniu 21 grudnia 2021, aktualizacja: 21 grudnia 2021