WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA KLIMATU I ŚRODOWISKA DOTYCZĄCE PRZEKAZYWANIA DANYCH W RAMACH SPRAWOZDAWCZOŚCI KOMUNALNEJ ZA 2021 R. SPORZĄDZANEJ W BDO DOTYCZĄCE: ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH, OGRANICZANIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA, SPOSOBU OBLICZANIA POZIOMU SKŁADOWANIA

 

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE

Ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2151) zmieniono definicję odpadów komunalnych, zgodnie z którą odpady komunalne nie obejmują odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Wprowadzono definicję odpadów budowlanych i rozbiórkowych, która odnosi się w sposób ogólny do odpadów powstających w wyniku robót budowlanych

Pomimo ww. zmian definicji, do odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych dalej zastosowanie mają przepisy dotyczące postępowania z odpadami komunalnymi (gmina ma obowiązek przyjmowania tego typu odpadów).

Sprawozdania za 2021 r.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 13. ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, do ewidencji odpadów oraz sprawozdań składanych za pośrednictwem BDO za 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stosuje się przepisy dotychczasowe, w tym stosuje się dotychczasową definicję odpadów komunalnych. Zmiany w zakresie definicji odpadów komunalnych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych weszły w życie 1 stycznia 2022 i dotyczą sprawozdań, które zostaną złożone za 2022 r. oraz kolejne lata.

W związku z tym, że gminy w dalszym ciągu będą zapewniały przyjmowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych, w sprawozdaniach komunalnych w dalszym ciągu będą zbierane informacje w zakresie masy ww. odpadów (jednakże bez obowiązku osiągania określonych poziomów ich recyklingu).

 

SPOSÓB OBLICZANIA POZIOMU SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Przepis przejściowy art. 14 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw wskazuje na obowiązek przekazywania informacji na temat osiągniętego poziomu składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych za 2020 r. i 2021 r.

Ponadto w art. 3b ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określono, że ww. poziom składowania oblicza się jako stosunek masy odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych przekazanych do składowania do masy wytworzonych odpadów komunalnych.

W związku z powyższym sposób obliczenia ww. poziomu za 2020 r. i 2021 r., należy obliczyć w następujący sposób:

Wzór: Poziom składowania [%] = 𝑴𝒔/𝑴𝒘 𝒙 𝟏𝟎𝟎%

gdzie :

Ms – oznacza łączną masę odebranych oraz zebranych odpadów komunalnych przekazanych w danym roku do zagospodarowania w procesie składowania (D5)[1], wyrażoną w Mg.

Mw – oznacza łączną masę odebranych oraz zebranych w danym roku odpadów komunalnych, wyrażoną w Mg.

UWAGA!

Uzyskany poziom składowania [%] należy załączyć, jako dodatkowy plik w formacie pdf lub zip, o nazwie – Poziom składowania za 2020 i 2021, wybierając ostatni dział formularza sprawozdawczego DOKUMENTY i sekcję INNY DOKUMENT.

W kolejnych okresach sprawozdawczych sposób obliczania poziomu składowania zostanie określony w sposób bardziej szczegółowy w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie obliczania poziomu składowania.

 

INFORMACJA NA TEMAT DANYCH DOTYCZĄCYCH OGRANICZANIA MASY ODPADÓW     KOMUNALNYCH      ULEGAJĄCYCH         BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA

W sprawozdaniach składanych za pośrednictwem BDO, na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nadal należy umieszczać informacje dotyczące osiągniętego poziomu ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Określony poziom ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji należało osiągnąć do lipca 2020 r.  Dane będą zbierane i sprawozdawane w tym zakresie.

Sposób  do wyliczenia tego poziomu znajduje się w rozporządzeniu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. poz. 2412).

 


[1] Przy obliczaniu masy odpadów komunalnych przekazanych do składowania można korzystać zarówno z danych zawartych w sprawozdaniach z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz z innych źródeł danych, którymi gmina dysponuje, np. od prowadzących instalację komunalną.


Opublikowane w dniu 20 stycznia 2022, aktualizacja: 20 stycznia 2022