Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (POŚ) w art. 3 definiuje pojęcie eksploatacji instalacji lub urządzenia (pkt 3) jako użytkowanie instalacji lub urządzenia oraz utrzymywanie ich w sprawności, natomiast samą instalację (pkt 6) jako:

 1. stacjonarne urządzenie techniczne,
 2. zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
 3. budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,

których eksploatacja może spowodować emisję (za emisję uznaje się także wytwarzanie odpadów).

Stacjonarny charakter urządzenia technicznego jest pojęciem szerszym niż trwałe związanie z gruntem, odnosi się bowiem do charakteru emisji a nie samego urządzenia. W związku z powyższym odpady wytwarzane w instalacji są związane z jej funkcjonowaniem/eksploatacją (w tym utrzymaniem jej w sprawności). Przy czym mogą być związane z listą odpadów objętą pozwoleniem na wytwarzanie odpadów (art. 180a POŚ), pozwoleniem zintegrowanym (PZ) lub nie być objęte pozwoleniem, gdy odpady te wytwarzane są w ilości mniejszej niż wskazane w art. 180a POŚ lub nie podlegają pod PZ.

Przykłady instalacji, których eksploatacja prowadzi do wytwarzania odpadów:

 • elektrociepłownie/ ciepłownie;
 • spalarnie odpadów, instalacje MBP i inne instalacje do przetwarzania odpadów;
 • instalacje z branży przemysłu chemicznego/ petrochemicznego;
 • oczyszczalnie ścieków;
 • instalacje do obróbki metali;
 • urządzenia stacjonarne do odsysania oleju znajdujące się w warsztacie samochodowym;
 • stacjonarne urządzenie techniczne służące do lakierowania czy mycia samochodów
 • maszyny służące np. do produkcji, kruszenia, obróbki, szlifowania;

Do instalacji nie należą:

 • środki transportu;
 • mobilne urządzenia techniczne, których istotą/warunkiem funkcjonowania jest zmiana miejsca położenia (np. maszyna do czyszczenia);
 • budynek, którego eksploatacja może spowodować emisję (przy czym jeśli w budynku znajduje się stacjonarne urządzenie techniczne, którego eksploatacja może spowodować emisję to stanowi ono instalację).

Opublikowane w dniu 5 marca 2021, aktualizacja: 5 marca 2021