Od 1 stycznia 2020 r. sprawozdania o:

  • gospodarowaniu odpadami komunalnymi;
  • produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi;
  • o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu nimi;

składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Podmioty zobowiązane do sporządzenia i złożenia sprawozdania za 2019 r. robią to w terminie do:

  • 31 sierpnia: w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9na ust. 1 i art. 9nb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  • 11 września: w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
  • 31 października: w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 75 (z wyłączeniem ust. 2 pkt 4 i 5) ustawy o odpadach oraz w art. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Natomiast podmioty, które złożyły wniosek o wpis do Rejestru-BDO, ale nie otrzymają numeru rejestrowego przed upływem ww. terminów (tzn. nie będą w stanie wypełnić ustawowego obowiązku złożenia sprawozdań w terminie), zobowiązane są złożyć wymagane sprawozdanie niezwłocznie po nadaniu przez urząd marszałkowski powyższego numeru rejestrowego i uzyskaniu dostępu do indywidualnego konta w BDO.


Opublikowane w dniu 28 sierpnia 2020, aktualizacja: 28 sierpnia 2020