W związku z napływającymi pytaniami dotyczącymi uzyskania wpisu do Rejestru-BDO przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami,  Ministerstwo Środowiska informuje:

 1. W przypadku gmin, które posiadają już wpis w Rejestrze-BDO, nie ma konieczności dokonywania aktualizacji tego wpisu. Będzie to możliwe po 1 stycznia 2020 r. kiedy to zostanie uruchomiony odpowiedni formularz w Rejestrze-BDO.
 2. Gmina prowadząca PSZOK samodzielnie zobowiązana jest złożyć wniosek o wpis do Rejestru-BDO.
 3. W świetle przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie istnieje pojęcie „mobilnych PSZOK”. W związku z tym nie zachodzi tu konieczność uzyskania wpisu do Rejestru-BDO.
 4. W przypadku PSZOK-u prowadzonego wspólnie z inną gminą lub przez związek międzygminny, obowiązek uzyskania wpisu do Rejestru-BDO spoczywa na gminie, na terenie której faktycznie funkcjonuje ten PSZOK.
 5. PSZOK, który jest prowadzony przez podmiot wyłoniony w przetargu lub Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej jest wpisywany do Rejestru-BDO z urzędu w związku z posiadaną decyzją na zbieranie odpadów.
 6. Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli w ramach prowadzonej przez siebie działalności wytwarzają odpady inne niż odpady komunalne, zobowiązane są uzyskać wpis do Rejestru-BDO jako wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów (dział XII formularza rejestrowego).

 

Torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową

 1. W dniu 1 września br. weszły w życie przepisy zobowiązujące przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową, do zarejestrowania się w Rejestrze-BDO.
 2. Przedsiębiorcy są obowiązani do złożenia wniosku o wpis do Rejestru-BDO, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r., i mogą prowadzić działalność bez posiadania takiego wpisu do dnia jego uzyskania.
 3. Składając wniosek o wpis przedsiębiorcy zobowiązani są podać:
  • informację o rodzaju prowadzonej działalności,
  • informację o miejscu albo miejscach prowadzenia działalności.
 4. Wniosek o wpis do Rejestru-BDO będzie zawierał formularz dla przedsiębiorców wydających torby na zakupy od dnia 1 stycznia 2020 roku. Przedsiębiorcy składający wniosek o wpis do 31 grudnia br. zobowiązani są podać informacje jedynie w zakresie danych przedsiębiorcy zawartych w Dziale I wniosku o spis do Rejestru-BDO, a od dnia 1 stycznia 2020 r. zobowiązani są niezwłocznie dokonać aktualizacji danych o informacje, o których mowa w ww. punkcie 3.
 5. Przedsiębiorcy prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową, którzy dotychczas zostali zarejestrowani w Rejestrze-BDO np. jako wytwórcy odpadów lub z innego tytułu objętego wpisem do Rejestru-BDO nie muszą do 31 grudnia br. składać wniosku aktualizacyjnego w zakresie toreb objętych opłatą recyklingową. Natomiast od dnia 1 stycznia 2020 r. zobowiązani są niezwłocznie dokonać aktualizacji danych zawartych w Rejestrze-BDO o informacje, o których mowa w ww. punkcie

Opublikowane w dniu 31 października 2019, aktualizacja: 31 października 2019