Przedsiębiorca zagraniczny przed rozpoczęciem działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach[1], jest obowiązany złożyć wniosek i uzyskać wpis do rejestru stanowiącego integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami („BDO”)[2].

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru po stwierdzeniu, że wniosek o wpis do rejestru nie zawiera braków formalnych, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku[3].

Przedsiębiorca zagraniczny posiadający oddział na terytorium RP

Przedsiębiorca zagraniczny, który ustanowił oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („RP”) składa wniosek o wpis do rejestru w systemie BDO za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania[4], do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę oddziału. [5]

Po zalogowaniu przez WKIE do BDO należy wejść w moduł „Wnioski” znajdujący się w lewym menu i wybrać opcję „Nowy wniosek”. Szczegółowa instrukcja jak złożyć wniosek o wpis do BDO znajduje się pod adresem: https://bdo.mos.gov.pl/instrukcje-krok-po-kroku-system-bdo/.

 

Przedsiębiorca zagraniczny nieposiadający oddziału na terytorium RP

Przedsiębiorca zagraniczny, który nie ustanowił oddziału na terytorium RP, składa wniosek o wpis do rejestru BDO bezpośrednio do Marszałka Województwa Mazowieckiego[8] w formie pisemnej, wydrukowany i opatrzony podpisem tego przedsiębiorcy lub osoby go reprezentującej.[9] Wzór formularza wniosku o wpis do rejestru do pobrania. [link]

Po uzyskaniu wpisu do Rejestru-BDO, w celu wykonywania czynności w systemie BDO, np. aktualizacji danych we wpisie, prowadzenia ewidencji odpadów, czy sprawozdawczości, konieczne jest zalogowanie się do systemu BDO przez Węzeł Krajowy Identyfikacji Elektronicznej (WKIE)[10]. Przedsiębiorca zagraniczny albo osoba go reprezentująca nie musi być obywatelem polskim, aby móc się zalogować przez WKIE. Potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej do reprezentacji w WKIE może zostać dokonane za pomocą Profilu zaufanego albo banku podłączonego do WKIE. W obydwu przypadkach obywatel państwa obcego musi posiadać numer PESEL. Sposób uzyskania numeru PESEL i założenia profilu zaufanego zostanie opisany poniżej.

Alternatywnie, zarówno przedsiębiorcy zagraniczni z państw członkowskich UE jak i posiadający siedzibę w państwach trzecich, mają możliwość działania przez osobę uprawnioną do reprezentacji lub pełnomocnika, który posiada PESEL (niekoniecznie będącego obywatelem polskim).

 

Jak uzyskać numer PESEL?

Cudzoziemcy zameldowani w Polsce na pobyt powyżej 30 dni otrzymują numer PESEL z urzędu. W sytuacji, gdy obcokrajowiec nie może zameldować się w Polsce, numer PESEL można uzyskać na wniosek. Wniosek można pobrać ze strony [https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-dla-cudzoziemcow] albo dostać w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy (ul. Nowogrodzka 43). We wniosku wymagane jest wpisanie faktycznej podstawy prawnej, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL.[12]

W sytuacji, gdy wniosek o nadanie numeru PESEL jest składany w celu realizowania czynności w systemie BDO proponuje się zastosowanie następującej podstawy prawnej:

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1760, ze zm.), Załącznik nr 1 pkt 1 lit. c, który stanowi, że numer PESEL jest wymagany we wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego.

Jestem/reprezentuję przedsiębiorcą/ę zagranicznym/ego, który podlega obowiązkowi wpisu do Rejestru-BDO na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach. BDO jest prowadzona w systemie teleinformatycznym. Logowanie odbywa się za pomocą WKIE. W celu zalogowania do WKIE niezbędny jest Profil zaufany, do którego uzyskania potrzebny jest numer PESEL.”

Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku załączania pełnomocnictwa konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej 17 złotych na konto bankowe wskazane przez Urzędzie Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

Do wniosku składanego przez pełnomocnika, albo wysyłanego korespondencyjnie, należy załączyć:

poświadczoną za zgodność z oryginałem, przez zagranicznego notariusza albo konsula RP, kopię paszportu[13] cudzoziemca; przy czym, jeżeli poświadczenia dokonuje notariusz zagraniczny dodatkowo należy załączyć tłumaczenie przysięgłe[14];

– oświadczenie cudzoziemca w języku polskim albo wraz z tłumaczeniem przysięgłym, że nie zamieszkuje na terenie Polski.

Dokumenty pochodzące z państw spoza UE muszą zostać opatrzone klauzulą apostille[15] wydaną przez właściwy organ Państwa, z którego dokumenty pochodzą. Poświadczenie konsularne nie wymaga tłumaczenia przysięgłego ani klauzuli apostille, ponieważ konsul RP posiada uprawnienia notariusza polskiego w zakresie poświadczania kopii dokumentów.

 

Profil zaufany

Przedsiębiorca zagraniczny albo osoba uprawniona do jego reprezentacji, w tym na podstawie pełnomocnictwa, posiadająca numer PESEL, może założyć Profil zaufany, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.[16] Profil zaufany to środek identyfikacji elektronicznej zawierający zestaw danych identyfikujących i opisujących osobę fizyczną, który został wydany w sposób, o którym mowa w art. 20c tej ustawy.

Szczegółowe informacje na temat profilu zaufanego znajdują się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

 


[1] Art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach.

[2] Art. 50 ust. 3 ustawy o odpadach.

[3] Art. 53. ust. 1 ustawy o odpadach.

[4] Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649 i 1293).

[5] Art. 53 ust. 3 pkt 1 ustawy o odpadach.

[6] O którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

[7] O którym mowa w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r., w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, tj. Rozporządzenia eIDAS.

[8] Art. 53 ust. 3 pkt 2 ustawy o odpadach.

[9] Art. 53 ust. 2a ustawy o odpadach.

[10] O którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

[11] O którym mowa w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r., w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, tj. Rozporządzenia eIDAS.

[12] Art. 7 ust. 2  ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397, ze zm.).

[13] Zgodnie z art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397, ze zm.), podstawę rejestracji danych cudzoziemca stanowi ważny dokument podróży, a w przypadku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatela Konfederacji Szwajcarskiej – również inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.

[14] Art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1480, ze zm.).

[15] O której mowa w międzynarodowej Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.

[16] T.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 346, ze zm.


Opublikowane w dniu 7 maja 2020, aktualizacja: 7 maja 2020