Roczne sprawozdania za 2021 r. składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i  opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Podmioty zobowiązane do sporządzenia i złożenia:

  • sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi,
  • sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami,

składają je właściwemu marszałkowi województwa do 15 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania sprawozdań dostępne są w zakładce „Instrukcje”, panel „Filmy-krok po kroku system BDO”.

Dodatkowo informujemy, że przepisy ustawy o z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach nie przewidują konieczności składania sprawozdania w zakresie wytwarzanych odpadów przez podmiot, który ich nie wytworzył w danym roku sprawozdawczym, czyli tzw. sprawozdania zerowego.

Jednocześnie analogiczna sytuacja dotyczy braku konieczności złożenia sprawozdania w zakresie przetwarzania odpadów, za rok w którym odpady nie były przetwarzane przez podmiot zajmujący się tego typu działalnością.

W przypadku sprawozdań o produktach i opakowaniach oraz o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi przepisy również nie przewidują obowiązku składania przez podmiot, który w danym roku nie dokonał wprowadzenia do obrotu,  sprawozdania zerowego.

Przy czym wprowadzającym jest podmiot, który w danym roku wprowadził na rynek sprzęt, baterie, opakowania itd. Zatem podleganie przez podmiot kolejnym obowiązkom, związanym np. z uzyskiwaniem poziomów zbierania czy poziomów recyklingu, ale również sprawozdawczym, zależy faktycznie od wprowadzania produktów w danym roku do obrotu. W związku z powyższym brak jest podstawy prawnej określającej obowiązek składania tzw. sprawozdań zerowych.

 

Podstawa prawna:


Opublikowane w dniu 15 lutego 2022, aktualizacja: 4 marca 2022