Podmioty zobowiązane do sporządzenia i złożenia sprawozdania za 2019 r. w zakresie wprowadzanych produktów, opakowań, wytwarzanych i gospodarowanych odpadów, robią to w terminie do:

  • 11 września: w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
  • 31 października: w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 75 (z wyłączeniem ust. 2 pkt 4 i 5) ustawy o odpadach.

Jeśli powyższy obowiązek podmiot wykonuje samodzielnie, to wymagane sprawozdanie składa za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Natomiast, jeśli za wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny lub autoryzowanego przedstawiciela sprawozdanie składa organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z art. 74 ust. 6 ustawy o odpadach, to powinna to wykonać jako użytkownik główny konta BDO podmiotu, za którego składa sprawozdanie.

W celu złożenia takiego sprawozdania konieczne jest uzyskanie dostępu przez organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego do konta w systemie BDO podmiotu wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela, za którego organizacja wykonuje czynności. Po uzyskaniu dostępu użytkownik organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego loguje się do systemu BDO wybierając kontekst podmiotu wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela. W kolejnym kroku organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaznacza check-box w Tabeli 1 o treści „Wprowadzający sprzęt, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym”, określający rodzaj podmiotu, za którego wypełnia obowiązki sprawozdawcze. W ostatnim kroku tworzenia sprawozdania organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego wskazuje dane składającego sprawozdanie w sekcji „Dane podmiotu składającego sprawozdanie”. Po kliknięciu w pole „Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu składającego sprawozdanie” system wyświetla wyszukiwarkę podmiotów, do których użytkownik sporządzający sprawozdanie posiada dostęp. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego w tym wypadku zaznacza własną nazwę organizacji, a następnie wypełnia pozostałe pola. Pole „E-mail służbowy” służy do przekazania powiadomienia w przypadku odesłania do korekty sprawozdania zweryfikowanego przez adresata.

Istnieje również możliwość złożenia sprawozdania poprzez integrację zewnętrznego oprogramowania, z którego korzysta organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego z publicznym API systemu BDO. Aby złożyć sprawozdanie za podmiot wprowadzający, użytkownik organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, posiadający uprawnienia użytkownika głównego  do konta podmiotu w BDO, powinien wygenerować   klucze API. Możliwy jest również wariant, w którym użytkownik główny podmiotu wygeneruje klucze API dla organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W tym przypadku należy pamiętać, że wszystkie operacje wykonane w systemie przy użyciu tych kluczy będą przypisane do użytkownika, który wygenerował klucze.

W sposób analogiczny powinny postępować podmioty pośredniczące oraz organizacje samorządu gospodarczego, które wypełniają sprawozdania za podmioty wprowadzające baterie i akumulatory, opakowania wielomateriałowe lub opakowania po środkach niebezpiecznych.

Szczegółowe informacje, w jaki sposób organizacje odzysku, organizacje odzysku opakowań, organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, organizacje samorządu gospodarczego oraz podmioty pośredniczące powinny składać sprawozdanie o produktach, opakowaniach i odpadach opakowaniowych z nich powstających w systemie BDO znajdują się na stronie  www.bdo.mos.gov.pl

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, za niezłożenie sprawozdania przewidziane są sankcje w postaci kary grzywny.

Uwaga! Jeżeli już wypełnili  Państwo ustawowy obowiązek sporządzenia i złożenia sprawozdania za 2019 r. w zakresie wprowadzanych produktów, opakowań, wytwarzanych i gospodarowanych odpadów niniejszą informację należy potraktować jako do wiadomości.

 

 


Opublikowane w dniu 7 września 2020, aktualizacja: 7 września 2020