W związku z licznymi pytaniami, które były zadawane przy pilotażu systemu BDO oraz podczas zorganizowanych szkoleń na Targach POL-ECO System i miastach wojewódzkich, przedstawiamy poniżej pięć najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami:

 

  1. Jak ma postąpić przejmujący odpad w przypadku, gdy nie zgadza się kod lub masa przywiezionych odpadów?

W przypadku, gdy podmiot przejmujący odpady uzna, że podmiot przekazujący odpady wprowadził na KPO/KPOK błędny kod i rodzaj lub masę odpadów, powinien odrzucić kartę. Podmiot przekazujący odpady ma możliwość edycji karty ze statusem „Odrzucona” w zakresie zmiany kodu i masy odpadów.

W przypadku, gdy podmiot przekazujący nie dokona korekty masy, system umożliwi zapisanie i zewidencjonowanie różnej masy odpadów zarówno po stronie przekazującego, jak również przejmującego odpady, na kartach ewidencji odpadów prowadzonych odpowiednio przez te podmioty (karta zostaje ponownie przekazana do przejmującego odpady do ostatecznego zatwierdzenia).

  1. Czy będzie możliwość sporządzenia zbiorczych KPO i KPOK?

Nie, ponieważ z dniem 1 stycznia 2020 roku zostanie uchylony art. 69 ust. 5 ustawy o odpadach, który dopuszczał możliwość sporządzenia zbiorczej karty przekazania odpadów, obejmującej odpady danego rodzaju, przekazywane łącznie w okresie miesiąca kalendarzowego za pośrednictwem tego samego transportującego odpady temu samemu posiadaczowi odpadów. W związku z powyższym od 1 stycznia 2020 roku nie będzie możliwe wystawianie zbiorczych kart przekazania odpadów.

  1. Co zrobić w przypadku braku energii elektrycznej, awarii Internetu lub stałego braku dostępu do Internetu?

Dokumenty można zaplanować i wygenerować wcześniej (np. KPO/KPOK). Ponadto wykonywanie czynności w BDO nie musi odbywać się w siedzibie firmy. BDO można obsługiwać na różnych urządzeniach: komputer, telefon, tablet. W razie awarii bądź stałego braku dostępu do Internetu należy zapewnić ciągłość ewidencji w BDO np. korzystając z Internetu mobilnego w telefonie.

  1. Co w przypadku, gdy wytwórca odpadów nie posiada wagi i nie zna masy odpadu?

Wytwórca odpadów przekazujący odpady ma obowiązek przed przekazaniem odpadów wystawić KPO lub KPOK i wprowadzić w niej masę przekazywanych odpadów. Wyłącznie podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości nie będzie wprowadzał masy odpadów w momencie wystawiania KPOK, uzupełni ją dopiero podmiot przejmujący odpady. W przypadku awarii lub braku wagi należy oszacować masę odpadów na podstawie dotychczasowych doświadczeń, pojemności odbieranych pojemników, stosowanych wzorów i współczynników dot. wyliczenia masy odpadów, których z przyczyn technicznych nie da się zważyć.

  1. Czy istnieje możliwość skorygowania masy odpadów na karcie przekazania odpadów?

Tak, istnieje możliwość skorygowania masy odpadów – podmiot przejmujący może odrzucić KPO z informacją, że waga jest niewłaściwa (wskazać własną wartość), a podmiot przekazujący może tę masę skorygować zgodnie ze wskazaniem podmiotu przejmującego i ponownie przekazać kartę.

 

 

Zapraszamy do korzystania z zakładki FAQ, gdzie znajduje się więcej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.


Opublikowane w dniu 13 listopada 2019, aktualizacja: 13 listopada 2019