W odpowiedzi na liczne zapytania kierowane do Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5) ustawy o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797) podmiot transportujący odpady zobowiązany jest uzyskać wpis rejestrowy w BDO na podstawie wniosku rejestrowego. Powyższy obowiązek dotyczy również podmiotów zagranicznych wykonujący transport odpadów przez terytorium RP, nawet jeśli punkt początkowy transportu i docelowy znajdują się poza terytorium RP.

Przedsiębiorca zagraniczny, który ustanowił oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („RP”) składa wniosek o wpis do rejestru w systemie BDO za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania, do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę oddziału. Po zalogowaniu przez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej  (KWIE) do BDO należy wejść w moduł „Wnioski” znajdujący się w lewym menu i wybrać opcję „Nowy wniosek”. Szczegółowa instrukcja jak złożyć wniosek o wpis do BDO znajduje się pod adresem: https://bdo.mos.gov.pl/instrukcje-krok-po-kroku-system-bdo/ .

Przedsiębiorca zagraniczny, który nie ustanowił oddziału na terytorium RP, składa wniosek o wpis do rejestru BDO bezpośrednio do Marszałka Województwa Mazowieckiego w formie pisemnej, wydrukowany i opatrzony podpisem tego przedsiębiorcy lub osoby go reprezentującej. Wzór formularza wniosku o wpis do rejestru dostępny jest pod linkiem (DOCM 0.2 MB).

Po uzyskaniu wpisu do Rejestru-BDO, w celu wykonywania czynności w systemie BDO, np. aktualizacji danych we wpisie, konieczne jest zalogowanie się do systemu BDO przez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (KWIE). Przedsiębiorca zagraniczny albo osoba go reprezentująca nie musi być obywatelem polskim, aby móc się zalogować przez KWIE. Potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej do reprezentacji w KWIE może zostać dokonane za pomocą Profilu zaufanego albo banku podłączonego do KWIE. W obydwu przypadkach obywatel państwa obcego musi posiadać numer PESEL.