Prezydent Andrzej Duda podpisał 24 lipca 2019 r. nowelizację ustawy o odpadach, która umożliwi m.in. pełną cyfryzację w zakresie zbierania danych o odpadach i podmiotach nimi gospodarujących za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

W nowelizacji ustawy zawarto przepisy umożliwiające m.in:

  • prowadzenie ewidencji odpadów, sprawozdawczości oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, w formie elektronicznej za pośrednictwem  BDO (od 1 stycznia 2020 r.);
  • składanie wniosków w formie papierowej będzie dostępne jedynie dla przedsiębiorców zagranicznych, którzy nie ustanowili osoby upoważnionej do ich reprezentowania na terytorium Polski;
  • umożliwienie punktom selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) prowadzonym samodzielnie przez gminę, rejestracji w BDO;
  • wprowadzono możliwość elektronicznego przekazywania przez BDO dokumentów potwierdzających zbieranie, odzysk oraz recykling odpadów opakowaniowych, odpadów powstałych z olejów smarowych i opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także zużytych baterii i akumulatorów (od 1 stycznia 2021 r.).

Rozwiązania zawarte w nowelizacji wprowadzają szereg uproszczeń dla przedsiębiorców oraz dla inspekcji ochrony środowiska.

Moduł ewidencji umożliwi ściślejszą kontrolę przekazywania odpadów, a w szczególności odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości. Natomiast moduł sprawozdawczy ułatwi przedsiębiorcom działającym w branży gospodarki odpadami przekazywanie marszałkom województw sprawozdań z działalności w tym zakresie, a marszałkom województw ułatwi analizę otrzymanych  danych.

Moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości BDO będą ważnymi narzędziami dla Inspekcji Ochrony Środowiska w walce z nieprawidłowościami w gospodarce odpadami.

Ponadto nowelizacja wprowadza zwolnienie wytwórców odpadów będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha z wpisu do rejestru, prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości, o ile podmioty te nie podlegają wpisowi do rejestru z tytułu prowadzenia innej działalności w zakresie gospodarki odpadami.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Należy tu jednak zaznaczyć, że przepisy dotyczące sprawozdawczości i ewidencji zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.


Opublikowane w dniu 24 lipca 2019, aktualizacja: 24 lipca 2019