System BDO jest dostępny pod adresem: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

W celu uzyskania dostępu do systemu Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami należy przejść do systemu BDO i potwierdzić swoją tożsamość za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (KWIE) – Login.gov.pl.

Uzyskanie dostępu do pełnych funkcji systemu jest możliwe tylko wtedy, gdy użytkownik zalogowany przez KWIE powiąże się z kontem podmiotu zarejestrowanego w Rejestrze-BDO.

Powiązanie jest możliwe po wprowadzeniu do systemu danych dostępowych do dotychczasowego Rejestru-BDO takich jak:

Login – 9-cio cyfrowy numer rejestrowy

Hasło – jeśli podmiot nie dokonał pierwszego logowania w Rejestrze BDO to należy wykorzystać hasło tymczasowe nadane przez urząd marszałkowski, jeśli podmiot dokonał pierwszego logowania w Rejestrze-BDO to należy podać aktualne hasło do Rejestru-BDO

Poniżej przedstawiamy zrzut ekranu panelu logowania:

2 możliwe sposoby logowania w Systemie BDO

 

Okno 1. Przedstawia logowanie dla użytkowników głównych oraz dla osób, które chcą się powiązać z swoim podmiotem. Dodatkowo jeżeli dany podmiot nie jest zarejestrowany w BDO, to po zalogowaniu się przez Login.gov.pl będzie mógł on złożyć w systemie wniosek o wpis do Rejestru BDO

Okno 2. Przedstawia logowanie dla użytkowników podrzędnych, którzy otrzymali zaproszenie poprzez wiadomość e-mail od użytkownika głównego (loginem jest adres email).

Uprawnienia użytkowników:

Użytkownik główny– po potwierdzeniu rejestracji uzyskuje dostęp do wszystkich dostępnych modułów systemu BDO oraz otrzymuje uprawnienia do dodawania nowych miejsc prowadzenia działalności i edytowania nazw istniejących miejsc. Użytkownik główny może tworzyć wpisy  w ewidencji odpadów, sporządzać i wysyłać wnioski z modułu elektronicznych wniosków, sporządzać i wysyłać sprawozdania. Dodatkowo posiada możliwość dodawania kolejnych użytkowników głównych oraz użytkowników podrzędnych dla swojego podmiotu.

Użytkownik podrzędny– po  potwierdzeniu rejestracji i ustanowieniu hasła uzyskuje dostęp do Modułu ewidencji z możliwością wykonywania operacji tj. wystawiania kart przekazania odpadów, kart przekazania odpadów komunalnych oraz prowadzenia ewidencji.

 

W przypadku problemów zapraszamy do skorzystania z zakładki wsparcie użytkownika na której znajdują się instrukcje logowania, a także filmy instruktażowe.

Dodatkowo zaleca się wyczyszczenie historii przeglądarki z zapisanych haseł bądź dokonywania powiązania z podmiotem w trybie incognito/ oknie prywatnym przeglądarki. Takie działanie pozwala wyeliminować problem zapisanych danych i haseł w historii przeglądarki.

 


Opublikowane w dniu 27 grudnia 2019, aktualizacja: 19 maja 2020