W odpowiedzi na liczne zapytania kierowane do Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Ministerstwa Klimatu, czy  firmy świadczące usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników nie muszą już dodawać miejsca prowadzenia działalności dla każdej lokalizacji, gdzie firma takie usługi wykonywała, przedstawiamy informację w tym zakresie.

Zgodnie z art.67 ust.3 pkt. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701), na kartach ewidencji odpadów należy wskazać adres miejsca pochodzenia odpadów.

System BDO umożliwia jednak prowadzenie ewidencji odpadów z poziomu siedziby przedsiębiorstwa, zatem nie ma potrzeby tworzenia dodatkowego miejsca prowadzenia działalności.

Wytwórca odpadów, który świadczy usługi w zakresie obiektów liniowych czy też usług budowlanych na etapie wystawiania w systemie BDO Karty Przekazania Odpadów ma opcję zaznaczenia pola wyboru z  informacją, że odpady te są wytworzone – w wyniku świadczenia usług (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach) i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych (w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo budowlane). Rys. 1.

Zrzut ekranu z systemu BDO przedstawiający Kartę Przekazania Odpadów z opcją zaznaczenia pola wyboru z informacją, że odpady te są wytworzone - w wyniku świadczenia usług

Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać o złożeniu wniosku aktualizacyjnego do Urzędu Marszałkowskiego i w dziale XII zaznaczyć pole wyboru  ,, Prowadzę działalność w zakresie obiektów liniowych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) , działalność w  zakresie usług o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701)*” oraz pole wyboru ,,Prowadzę działalność na terenie całego kraju *”. Rys. 2.

Screen z systemu BDO przedstawuający fragment wniosku aktualizującego dział XII


Opublikowane w dniu 27 kwietnia 2020, aktualizacja: 27 kwietnia 2020