W związku z upływającym 31 października br. (sobota) obowiązkiem sprawozdawczym informujemy, że zgodnie z art. 57 § 4 K.p.a. jeżeli koniec terminu wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin ten upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

W związku z tym termin składania sprawozdań wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi upływa w dniu 2 listopada 2020 r.


Opublikowane w dniu 29 października 2020, aktualizacja: 29 października 2020