Obowiązek ograniczenia składowania komunalnych odpadów ulegających biodegradacji wynika  z  art.   5  Dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1 i L 284 z 31.10.2003, str. 1), zgodnie z którym Polska obowiązana jest osiągnąć poziom ograniczenia składowania komunalnych odpadów ulegających biodegradacji do dnia 16 lipca 2010 r. – do 75%, do dnia 16 lipca 2013 r. – do 50% oraz do dnia 16 lipca 2020 r. – do 35% w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Przepisy ww. Dyrektywy zostały transponowane do prawa polskiego przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, 2320, 2361). Powyższy obowiązek został określony w art. 3c ust. 1, jako jedno z obowiązkowych zadań własnych gmin oraz w art. 9g jako obowiązek dla podmiotów odbierających odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, czyli nieruchomości nie objętych zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych przez gminę.

Sposób obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 poz. 2412). Z uwagi na fakt, iż przepisy ww. dyrektywy zobowiązują kraje członkowskie do osiągnięcia określonych poziomów do dnia 16 lipca w wyżej wymienionych latach, co związane jest z datą opublikowania dyrektywy w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich i wejścia jej w życie, takie terminy zostały również określone w prawodawstwie polskim, tj. w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Mając powyższe na uwadze oraz liczne pytania kierowane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ) dotyczące wypełniania sprawozdań komunalnych za 2020 r. w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w powyższym zakresie, MKiŚ wyjaśnia. W systemie BDO wartość dotyczącą osiągniętego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] – należy podać wg stanu na dzień 16 lipca 2020 r. (obliczenia należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji). Natomiast inne wartości w zakresie sprawozdania z odpadów komunalnych, w tym masy odpadów zebranych, odebranych i przetworzonych ze strumienia odpadów komunalnych przekazanych do składowania, powinny być podane z całego roku 2020 r.


Opublikowane w dniu 26 kwietnia 2021, aktualizacja: 26 kwietnia 2021