Zgodnie z art. 71a ust. 1 ustawy o odpadach kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK) tworzy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przed rozpoczęciem odbierania tych odpadów. Pozostałe podmioty tylko potwierdzają tą kartę w następnym etapie przekazywania odebranych odpadów komunalnych. W przypadku kiedy odpady komunalne są przekazywane z np.: punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), powinny one zostać zaewidencjonowane z wykorzystaniem karty przekazania odpadów (KPO).

System BDO od sierpnia br. umożliwia na karcie ewidencji odpadów komunalnych (KEOK) zaewidencjonowanie odpadów przyjętych na podstawie KPOK, a następnie przekazanie ich kolejnemu podmiotowi za pomocą KPO. Podmioty takie jak instalacje komunalne, PSZOK, czy też stacje przeładunkowe mogą przyjęte odpady komunalne przekazywać kolejnemu podmiotowi za pomocą KPO i jednocześnie prowadzić ich ewidencję na KEOK przy uwzględnieniu pochodzenia odpadów z danej gminy. Nowe funkcjonalności pozwalają również na ewidencjonowanie na karcie ewidencji odpadów (KEO) odpadów przyjętych za pomocą KPOK i przekazywanie ich za pomocą KPO.

Kolejna zmiana dotyczy możliwości podawania Daty przetworzenia odpadów w zakładce ,,Przetwarzane”.

W związku z tym, należy zwrócić uwagę, że nowa funkcjonalność obejmie również dotychczasowe wpisy, co oznacza, że będzie można zmienić datę przetworzenia odpadów dla wcześniejszych wpisów.

W zakładce „Przetwarzane” dodano również pole wyboru ,,Odpady objęte procesem (R lub D)”. Dla widniejących w systemie BDO wpisów należy wprowadzić wartości w polu na podstawie rodzaju procesu wybranego przez użytkownika (tj. wybrać jeden z procesów dla listy R lub list D).


Opublikowane w dniu 17 listopada 2021, aktualizacja: 19 listopada 2021