W związku z upływającym 31 października br. obowiązkiem sprawozdawczym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi[1] przypominamy o konieczności uzyskania dostępu do konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), za pośrednictwem którego możliwa będzie realizacja powyższego obowiązku jako jednostka administracji publicznej (JAP).
Ustawa o odpadach wskazuje[2], że posiadają Państwo dostęp do BDO w zakresie uprawnień wynikających z przepisów wykonawczych wydanych na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami[3].

W związku z powyższym, tym z Państwa, którzy nie uzyskali jeszcze dostępu do BDO w ramach indywidualnego konta JAP przypominamy, że jest to ciągle możliwe za pośrednictwem strony internetowej https://jap-bdo.mos.gov.pl.
W pierwszej kolejności konieczne jest wyznaczenie osoby pełniącej rolę pierwszego głównego użytkownika konta BDO, który będzie miał z kolei możliwość m.in. dodawania kolejnych użytkowników głównych lub użytkowników podrzędnych w BDO.

Upoważniona osoba, która ma uzyskać uprawnienia użytkownika głównego, powinna wypełnić za pośrednictwem ww. strony internetowej elektroniczny formularz zgłoszenia. Do tego formularza musi zostać załączone administracyjne upoważnienie dla takiej osoby (albo inny dokument, z którego będzie wynikało uprawnienie) do dostępu do informacji zawartych w BDO lub załatwiania spraw w BDO w imieniu danej instytucji.

Ze względu na doręczenie upoważnienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, powinno być ono wydane w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą certyfikatu podpisu osobistego (art. 33 §2a K.p.a.). Dokument należy sporządzić w formatach danych (na przykład: .pdf, .txt, .doc, .xml, .xsd) określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych wydanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wraz z niniejszą informacją udostępniamy wzór upoważnienia i instrukcję uzyskania dostępu do BDO.

Załącznik 1 – Wzór upoważnienia administracyjnego (DOC 0,02 MB)
Załącznik 2 – Instrukcja uzyskania dostępu do BDO przez organy administracji publicznej i podmioty wskazane w art. 83 Ustawy o odpadach (PDF 2.22 MB)
________________________________________
[1] Art. 9q ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.).
[2] Art. 83 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz.797 i 875).
[3] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. poz. 1071).


Opublikowane w dniu 28 sierpnia 2020, aktualizacja: 28 sierpnia 2020