Ministerstwo Klimatu ponownie informuje, że podmioty wskazane w ustawie o odpadach jako jednostkami administracji publicznej[1], w tym zarządy związków międzygminnych realizujące zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi[2], mogą uzyskać dostęp do indywidualnego konta w BDO za pośrednictwem strony internetowej: https://jap-bdo.mos.gov.pl.

W pierwszej kolejności konieczne jest wyznaczenie osoby, która będzie pełniła rolę głównego użytkownika konta BDO należącego do związku międzygminnego. Użytkownik główny będzie miał z kolei możliwość m.in. dodawania kolejnych użytkowników głównych lub użytkowników podrzędnych w BDO.

Upoważniona osoba, która ma uzyskać uprawnienia użytkownika głównego, powinna wypełnić za pośrednictwem ww. strony internetowej elektroniczny formularz zgłoszenia. Formularz ten będzie dostępny po wybraniu przycisku „Uzyskaj dostęp” w sekcji „Dostęp dla jednostek administracji publicznej oraz służb kontrolnych” i uwierzytelnieniu tożsamości osoby fizycznej przez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej.

Do powyższego formularza należy załączyć administracyjne upoważnienie (albo inny dokument, z którego będzie wynikało uprawnienie) do dostępu do informacji zawartych w BDO lub załatwiania spraw w BDO w imieniu danej instytucji. Ze względu na doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinno być ono wydane w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą certyfikatu podpisu osobistego. Dokument należy sporządzić w formatach danych (na przykład:  .pdf, .txt, .doc, .xml, .xsd) określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych[3]. Przykładowy wzór upoważnienia (załącznik 1).

Natomiast szczegółowe informacje w zakresie sposobu wypełniania i składania formularza zgłoszenia użytkownika głównego znajdują się w „Instrukcji uzyskania dostępu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami przez organy administracji publicznej i podmioty wskazane w art. 83 ustawy o odpadach” (załącznik 2).

Jednocześnie informujemy, że jednostki administracji publicznej, które już wypełniły formularz dostępny na stronie www.jap-bdo.mos.gov.pl i uzyskały dostęp nie muszą ponownie przechodzić tego procesu.


[1] Art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.).

[2] Art. 83 ust. 1 pkt 18 ustawy o odpadach.

[3] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych  wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).

 


Opublikowane w dniu 29 maja 2020, aktualizacja: 29 maja 2020