How Can We Help?

Podmiot pośredniczący

← Wszystkie zagadnienia
  1. Podmiot pośredniczący składa sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za pośrednictwem konta przedsiębiorcy, za którego wykonuje obowiązki określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r o bateriach i akumulatorach poprzez uzyskanie dostępu do konta w systemie BDO tego przedsiębiorcy. W celu złożenia sprawozdania za tego przedsiębiorcę konieczne jest uzyskanie dostępu przez podmiot pośredniczący do konta w systemie BDO przedsiębiorcy (Firma A). Po uzyskaniu dostępu użytkownik będący podmiotem pośredniczącym loguje się do systemu BDO wybierając w kontekście Podmiotu (Rysunek 18) przedsiębiorcę – Firmę A, z którą posiada zawartą umowę.Rysunek 18. Wybór kontekstu podmiotu.Rysunek 18. Wybór kontekstu podmiotu.

Tak wybrany kontekst podmiotu pozwoli w dalszym kroku na poprawne uzupełnienie automatycznie przez system sekcji „Dane podmiotu sporządzającego sprawozdanie” (Rysunek 19) danymi podmiotu, dla którego podmiot pośredniczący wykonuje czynności sprawozdawcze. Rysunek 19. Dane podmiotu sporządzającego sprawozdanie.Rysunek 19. Dane podmiotu sporządzającego sprawozdanie.


  1. W kolejnym kroku podmiot pośredniczący zaznacza check-box w Tabeli 1 o treści „Wprowadzający baterie i akumulatory, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach” (Rysunek 20) określający rodzaj podmiotu, za którego podmiot pośredniczący wypełnia czynności sprawozdawcze.Rysunek 20. Tabela 1. Rodzaj podmiotu.Rysunek 20. Tabela 1. Rodzaj podmiotu.

  1. W ostatnim kroku tworzenia sprawozdania podmiot pośredniczący wskazuje dane składającego sprawozdanie w sekcji „Dane podmiotu składającego sprawozdanie” (Rysunek 21). Po kliknięciu kursorem na pole „Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu składającego sprawozdanie” system wyświetla wyszukiwarkę podmiotów, do których użytkownik sporządzający sprawozdanie posiada dostęp. Podmiot pośredniczący w tym wypadku zaznacza własną nazwę, a następnie wypełnia pozostałe pola. Pole „E-mail służbowy” służy do przekazania powiadomienia w przypadku odesłania do korekty sprawozdania zweryfikowanego przez adresata.Rysunek 21. Dane podmiotu sporządzającego sprawozdanie.Rysunek 21. Dane podmiotu sporządzającego sprawozdanie.