3. Które podmioty marszałek województwa wpisuje do Rejestru-BDO na wniosek?

← Wszystkie zagadnienia

Obowiązkowi rejestracji na wniosek podlegają podmioty do których ma zastosowanie:

 1. Ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – dalej u.o.p.g.o. Do takich podmiotów zalicza się:
 • wprowadzających na terytorium kraju produkty wymienione w załączniku nr 4a do ustawy u.o.p.g.o. tj.: oleje smarowe, mieszanki olejowe, preparaty smarowe, dodatki, środki zapobiegające zamarzaniu, nowe i używane opony pneumatyczne (stosowane m.in. w motocyklach, rowerach, samochodach osobowych i ciężarowych)
 • prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z tych produktów
 • organizacje odzysku zajmujące się tymi produktami
 • dokonujących eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z tych produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi
 • PRODUKTY

  Jako produkty w rozumieniu u.o.p.g.o. należy rozumieć produkty lub części produktów stanowiących przedmiot importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów. Dotyczyć to będzie np. importerów lub dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych lub używanych motocykli, samochodów lub innych pojazdów, urządzeń, które zawierają produkty wymienione w załączniku 4a do u.o.p.g.o.

 • IMPORT PRODUKTÓW (WPROWADZAJĄCY)

  Poprzez import produktów rozumie się przywóz produktów z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej w celu wprowadzenia na terytorium Polski.

 • WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE PRODUKTÓW

  Jako wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów należy rozumieć przywóz produktów z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu wprowadzenia na terytorium Polski.


 1. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Do takich podmiotów zalicza się:
 • wprowadzających pojazdy
 • prowadzących punkty zbierania pojazdów
 • prowadzących stacje demontażu
 • prowadzących strzępiarki
 • POJAZDY

  Pod pojęciem pojazdy w myśl ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji rozumiemy pojazdy samochodowe zaliczone do kategorii M1 lub N1 oraz motorowery trójkołowe zaliczane do kategorii L2e, określone w przepisach o ruchu drogowym.
  Przedsiębiorca wprowadzający pojazdy na terytorium kraju to producent pojazdu lub prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdów. Wprowadzenie pojazdu oznacza wprowadzenie po raz pierwszy na terytorium kraju w celu dystrybucji.

 • WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE POJAZDÓW

  Jako wewnątrzwspólnotowe nabycie rozumiemy przywóz pojazdów z terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w celu wprowadzenia na terytorium kraju.

 • IMPORT

  Jako import pojazdu rozumiemy przywóz pojazdu z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, w celu wprowadzenia na terytorium Polski.

 • STACJA DEMONTAŻU

  Stacja demontażu pojazdów to zakład prowadzący przetwarzanie, czyli czynności podejmowane po przekazaniu pojazdu wycofanego z eksploatacji do stacji demontażu w celu demontażu, odzysku lub przygotowania do unieszkodliwiania. Proces demontażu pojazdów obejmuje następujące czynności:

  • usunięcie z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów,
  • wymontowanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia,
  • wymontowanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów nadających się do odzysku lub recyklingu.
 • STRZĘPIARKA

  Strzępiarka to instalacja służącą do rozdrabniania odpadów powstałych w trakcie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

 1. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Do takich podmiotów zalicza się:
 • wprowadzających sprzęt lub autoryzowani przedstawiciele
 • zbierających zużyty sprzęt
 • prowadzących zakłady przetwarzania
 • organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • prowadzących działalność w zakresie recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku
 • SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

  Poprzez sprzęt elektryczny i elektroniczny rozumie się urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz urządzenie mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych, które są zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego. Numery i nazwy grup sprzętu oraz przykładowe rodzaje sprzętu należącego do grup sprzętu zostały wymienione w załączniku nr 1 do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym
  i elektronicznym.

 • WPROWADZENIE DO OBROTU

  Jako wprowadzenie do obrotu rozumie się udostępnienie na rynku sprzętu po raz pierwszy
  w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czyli dostarczanie sprzętu odpłatnie lub nieodpłatnie w celu jego dystrybucji, konsumpcji lub używania na terytorium kraju w ramach działalności gospodarczej.

 • WPROWADZAJĄCY SPRZĘT

  Wprowadzającym sprzęt może być osoba fizyczna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba prawna, która bez względu na wykorzystywaną technikę sprzedaży, w tym za pomocą środków porozumiewania się na odległość:
  a) ma siedzibę na terytorium kraju i produkuje sprzęt pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub wprowadza do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym na terytorium kraju sprzęt zaprojektowany lub wyprodukowany dla niego,
  b) ma siedzibę na terytorium kraju i pod własną nazwą lub znakiem towarowym odsprzedaje na terytorium kraju sprzęt wytworzony przez inne podmioty; odsprzedającego nie uznaje się za wprowadzającego sprzęt, jeżeli na sprzęcie znajdują się nazwa lub znak towarowy wprowadzającego sprzęt, lub
  c) ma siedzibę na terytorium kraju i wprowadza do obrotu w ramach swojej działalności sprzęt z innego państwa niż Polska,
  – z tym, że za wprowadzającego sprzęt nie uznaje się podmiotu, który realizuje finansowanie na zasadzie wyłączności w ramach lub zgodnie z umową finansową rozumianą jako każda umowa lub ustalenia dotyczące pożyczki, dzierżawy, najmu lub sprzedaży odroczonej, odnoszące się do jakiegokolwiek sprzętu, bez względu na to, czy warunki tej umowy lub ustaleń albo każdej umowy dodatkowej lub dodatkowych ustaleń przewidują przeniesienie lub możliwość przeniesienia prawa własności do tego sprzętu, chyba że jednocześnie działa on jako wprowadzający sprzęt.

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Do takich podmiotów zalicza się:
 • wprowadzających baterie lub akumulatory
 • prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów
 • podmioty pośredniczące
 • BATERIE I AKUMULATORY

  Poprzez baterie i akumulatory rozumie się źródło energii elektrycznej wytwarzanej przez bezpośrednie przetwarzanie energii chemicznej, które składa się z jednego albo kilku pierwotnych ogniw baterii nienadających się do powtórnego naładowania albo wtórnych ogniw baterii nadających się do powtórnego naładowania. Ustawa obejmuje następujące rodzaje baterii i akumulatorów: przemysłowe, przenośne i samochodowe.
  Przepisy ustawy o bateriach i akumulatorach stosuje się do wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów produkowanych i wprowadzanych do obrotu, niezależnie od ich kształtu, pojemności, masy, składu materiałowego, sposobu użycia oraz niezależnie od tego, czy stanowią przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów.

 • WPROWADZAJĄCY BATERIE LUB AKUMULATORY

  Wprowadzającym baterie lub akumulatory jest przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów, w tym zamontowanych w sprzęcie lub pojazdach, po raz pierwszy na terytorium kraju.
  Za wprowadzającego baterie lub akumulatory uważa się także przedsiębiorcę:
  a) dokonującego importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii lub akumulatorów na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej
  b) który zlecił wytworzenie baterii lub akumulatorów, i którego oznaczenie zostało umieszczone na bateriach lub akumulatorach

 • WPROWADZENIE DO OBROTU

  Poprzez wprowadzenie do obrotu rozumie się odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie baterii lub akumulatorów na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w celu używania lub dystrybucji.

 • WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE

  Jako wewnątrzwspólnotowe nabycie rozumiemy przywóz baterii lub akumulatorów z terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w celu wprowadzenia do obrotu na terytorium kraju.

 • IMPORT

  Poprzez import należy rozumieć przywóz baterii lub akumulatorów z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w celu wprowadzenia do obrotu na terytorium kraju.

 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Do takich podmiotów zalicza się:
 • organizacje odzysku opakowań
 • dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub produktów w opakowaniach
 • eksportujących odpady opakowaniowe, opakowania lub produkty w opakowaniach
 • prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych
 • wprowadzających opakowania lub produkty w opakowaniach
 • organizacje samorządu gospodarczego
 • przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
 • WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OPAKOWAŃ/PRODUKTÓW W OPAKOWANIACH/ODPADÓW OPAKOWNIOWYCH

  Poprzez wewnątrzwspólnotową dostawę opakowań/produktów w opakowaniach/odpadów opakowaniowych rozumie się wywóz opakowań/produktów w opakowaniach/odpadów opakowaniowych z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (w przypadku odpadów opakowaniowych wywóz powinien nastąpić w celu poddania ich recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku).

 • EKSPORT OPAKOWAŃ/PRODUKTÓW W OPAKOWANIACH/ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH

  Poprzez eksport opakowań/produktów w opakowaniach/odpadów opakowaniowych rozumie się przez to wywóz opakowań/produktów w opakowaniach/odpadów opakowaniowych z terytorium kraju na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej (w przypadku odpadów opakowaniowych wywóz powinien nastąpić w celu poddania ich recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku).

 • OPAKOWANIE

  Opakowaniem w rozumieniu ustawy jest wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych

 • WPROWADZAJĄCY OPAKOWANIA

  Wprowadzającym opakowania jest przedsiębiorca, który:

  • wytwarza opakowania
  • importuje opakowania
  • dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań
  • dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań
 • WPROWADZAJĄCY PRODUKTY W OPAKOWANIACH

  Jako wprowadzającego produkty w opakowaniach należy rozumieć przedsiębiorcę, który wprowadza do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako znak towarowy lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy. Wprowadzającym jest również pakujący produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzający je do obrotu oraz prowadzący punkt handlowy powyżej 500 m2, sprzedający produkty pakowane w takim punkcie lub prowadzący więcej niż jeden punkt handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedający produkty pakowane w tych punktach.
  Wprowadzeniem do obrotu jest także odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie opakowań lub produktów w opakowaniach po raz pierwszy na terytorium kraju, w celu używania lub dystrybucji. Za wprowadzenie do obrotu uważa się także import opakowań lub produktów w opakowaniach, wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań lub produktów w opakowaniach, dokonywane na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej.

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Do takich podmiotów zalicza się:
 • prowadzących przetwarzanie odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na ich przetwarzanie
 • transportujących odpady
 • sprzedających odpady lub pośredniczących w ich obrocie
 • prowadzących zakłady recyklingu statków
 • wytwórców odpadów zobowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów z wyłączeniem posiadaczy odpadów posiadających pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów (podmioty te wpisywane są do Rejestru BDO z urzędu)

Specyficzną grupą przedsiębiorstw są wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, zgodnie z katalogiem odpadów. Zarówno przedsiębiorca prowadzący pełną ewidencję (przy pomocy kart przekazania odpadów i kart ewidencji odpadów) jak i uproszczoną ewidencję (tylko przy użyciu kart przekazania odpadów) jest zobowiązany do uzyskania wpisu do Rejestru BDO.

 • WYTWÓRCA ODPADÓW

  Poprzez wytwórcę odpadów rozumie się każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. Wytwórcą odpadów jest również każdy, kto wytwarza odpady w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

  W związku z powyższym w praktyce zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów, a co za tym idzie uzyskania wpisu do Rejestru BDO będą wszystkie firmy produkcyjne i przemysłowe, które w ramach swojej działalności wytwarzają odpady w ilościach większych niż wymienione w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2531) (PDF 0.49 MB). Rozporządzenie wprowadza wyłączenia z obowiązku prowadzenia ewidencji dla osiemnastu kodów odpadów, przy ściśle określonej masie wytworzonych odpadów w danym roku kalendarzowym.

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do takich podmiotów zalicza się:
 • punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzone samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami
 • podmioty, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości