24. Jeśli wypełniając wniosek użytkownik załączy pełnomocnictwo to czy koniecznym jest złożenie potwierdzenia opłacenia opłaty skarbowej w zakresie pełnomocnictwa? Jeśli tak, to na którym etapie ten dokument ma być załączany?

← Wszystkie zagadnienia

Jeżeli udzielane jest pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy przed organem (np. w sprawach dotyczących wpisu do BDO), to pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej za nie, powinno być dołączone do wniosku w momencie jego składania. W przypadku braku załączonego potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej, organ wezwie do usunięcia braków formalnych we wniosku, co tym samy sprawi, że prowadzone postępowanie się wydłuży.