← Wszystkie zagadnienia

Jeżeli podmiot przejmuje odpad do rekultywacji, to zgodnie z zapisami ustawy o odpadach, ma obowiązek zaewidencjonowania tego odpadu w miejscu, w którym dokonywany jest jego odzysk. W związku z tym, miejscem prowadzenia działalności (MPD), będzie miejsce rekultywacji, a nie siedziba firmy. Jeżeli podmiot nie ma w swoim rejestrze dodanego MPD, gdzie prowadzi rekultywację, powinien wystąpić z wnioskiem aktualizacyjnym podając adres prowadzenia rekultywacji.