How Can We Help?

38. Jak będzie wyglądać odbiór odpadów komunalnych przez firmy transportujące i przyjmujące te odpady od jednostek np. szkół oraz od osób fizycznych, które nie muszą być w rejestrze BDO?

← Wszystkie zagadnienia

Sposób samego odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (jednostek np. szkół lub osób fizycznych) reguluje ustawa z 13 wrześnie 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisy miejscowe poszczególnych gmin, natomiast kwestie związane z ewidencją reguluje  ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Świadcząc usługę odbioru odpadów komunalnych od ich wytwórców tj. właścicieli nieruchomości, podmiot świadczący taką usługę zobowiązany jest zgodnie  z art. 71a ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., do wystawiania Karty Przekazania Odpadów Komunalnych (KPOK), za każdym razem, przed rozpoczęciem usługi odbioru odpadów komunalnych. Natomiast wykonujący czynność odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zobowiązany jest zgodnie z art. 71a ust. 3 posiadać w trakcie transportu potwierdzenie wygenerowania w BDO karty przekazania odpadów komunalnych.  Wytwórca odpadów komunalnych, na podstawie art. 66 ust. 4 pkt 1 lit. a), zwolniony jest z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.