How Can We Help?

40. Czy ustawa określa termin przetworzenia odpadów do 12 m-cy?

← Wszystkie zagadnienia

Ustawa o odpadach nie określa terminu przetwarzania odpadów. Ustawa wskazuje natomiast dopuszczalne terminy magazynowania odpadów, ze względu na ich rodzaj, co w pośredni sposób określa również termin, po którym odpady powinny zostać przetworzone.

Ustawa o odpadach określa, że odpady, z wyjątkiem odpadów przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata. Natomiast odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane wyłącznie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez rok.