← Wszystkie zagadnienia

Jeżeli podmiot wstępnie magazynuje wytworzone przez siebie odpady – w wyniku świadczenia usług (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach) i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych (w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo budowlane), w miejscu ich wytworzenia np. teren budowy, miejsce przeprowadzania prac serwisowych, usuwania awarii i z tego miejsca bezpośrednio przekazuje odpady do zagospodarowania, to nie potrzebuje zezwolenia na zbieranie odpadów.

Natomiast, jeżeli odpady z miejsca wytworzenia w wyniku świadczenia usług i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych, transportowane są w inne miejsce, w którym przewiduje się czasowe magazynowania odpadów, (prowadzone przez ten sam podmiot, który wytworzył te odpady lub inny podmiot prowadzący tymczasowe magazynowanie odpadów), wówczas wymagane jest zezwolenie na zbieranie odpadów, ponieważ zmianie ulega miejsce magazynowania odpadów.