How Can We Help?

2. Czy mogę w swoich materiałach szkoleniowych wykorzystać materiały szkoleniowe autorstwa IOŚ-PIB?

← Wszystkie zagadnienia

Materiały szkoleniowe opracowane przez IOŚ-PIB są objęte prawami autorskimi. Ich wykorzystanie w celach komercyjnych jest zabronione. Dozwolone jest korzystanie z utworów nieodpłatne, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów w całości lub części, dowolną techniką, na dowolnych nośnikach. W zakresie rozpowszechniania utworu dozwolone jest publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu lub jego części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a także użyczenie oryginału albo egzemplarzy, na których utwór utrwalono w całości lub części, pod warunkiem umieszczenia informacji wskazującej, że prawa autorskie należą do IOŚ-PIB.
Niezależnie od powyższego, wiedza o zasadach działania systemu jest publicznie dostępna. Ponadto na zasadzie prawa cytatu wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie. W tym celu wolno umieszczać m.in. odwołania do źródeł, w tym stron internetowych, na których znajdują się materiały autorstwa IOŚ-PIB.