How Can We Help?

19. Czy instalacja komunalna ma możliwość przyjęcia odpadów od wytwórcy odpadów, którzy nie są wpisani do BDO w przypadku, kiedy wytwórca sam dostarczy odpad na instalację?

← Wszystkie zagadnienia

Nie. Zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach, instalacją komunalną jest instalacja do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z przetwarzania tych odpadów. W związku z powyższym, instalacje komunalne przyjmują odpady od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i od wytwórców odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania. Wymienione powyżej podmioty podlegają obowiązkowi wpisu do BDO.