How Can We Help?

9. Co należy dołączyć do wniosku rejestrowego/aktualizacyjnego?

← Wszystkie zagadnienia
  • oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do Rejestru BDO lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru potwierdzające, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym
  • dowód uiszczenia opłaty rejestrowej – o ile jest wymagany (sprawdź w pytaniu Kto podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty rejestrowej i rocznej?)
  • w przypadku podmiotów wprowadzających sprzęt – umowę z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile została zawarta oraz potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia finansowego, o ile jest wymagane
  • w przypadku autoryzowanych przedstawicieli – umowę z producentami sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • w przypadku organizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub organizacji odzysku – zaświadczenie o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty
  • w przypadku podmiotów wprowadzających baterie lub akumulatory – informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
  • w przypadku podmiotów wprowadzających pojazdy – umowę zawartą z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu