How Can We Help?

50. Co w przypadku gdy KPO odrzucona przez przejmującego nie będzie skorygowana przez przekazującego odpady, czy KPO ze statusem odrzucone można zaewidencjonować?

← Wszystkie zagadnienia

Nie ma możliwości zaewidencjonowania odrzuconej KPO, która nie została skorygowana przez podmiot przekazujący. KPO ze statusem „odrzucone” wymaga wprowadzenia korekty i przekazania jej ponownie do podmiotu przejmującego odpady. Gdy podmiot przejmujący potwierdzi przejęcie odpadów wtedy dopiero będzie możliwość zaewidencjonowania takiego KPO w karcie ewidencji odpadów.

Przekazującego odpady, zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy o odpadach, który przekazał odpady transportującemu, nie zwalnia się z odpowiedzialności za zbieranie lub przetwarzanie odpadów, do czasu przejęcia odpowiedzialności przez następnego posiadacza odpadów.

Zatem niezatwierdzona przez przejmującego odpady KPO jest równoznaczna z brakiem skutecznego przekazania odpadów.