46. Czy można utworzyć KPO na kod odpadu, którego podmiot nie posiada w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów w dziale XI, ponieważ zostało wydane nowe pozwolenie?

← Wszystkie zagadnienia

Tak. System BDO nie blokuje użytkownikowi możliwości prowadzenia ewidencji odpadów, jeśli dane kody odpadów nie zostały ujęte w konkretnych działach. Ponieważ zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach podmiot jest zobowiązany złożyć wniosek aktualizacyjny dot. zmiany informacji zawartych w rejestrze czy zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Następnie właściwy marszałek województwa dokonuje wpisu aktualizacyjnego w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wniosku pod warunkiem, że wniosek nie zawiera braków formalnych. W takim przypadku należy złożyć wniosek aktualizacyjny w dziale XI załączając nowe pozwolenie na wytwarzanie odpadów i uwzględnić wszystkie kody odpadów jakie występują w danym pozwoleniu.