30. Czy obowiązek wpisu do Rejestru-BDO wiąże się z koniecznością sporządzenia i przekazywania sprawozdań?

← Wszystkie zagadnienia

Obowiązek wpisu do Rejestru-BDO wynika z prowadzenia określonych działalności, które mogą dotyczyć np. wprowadzania opakowań i produktów, wytwarzania i gospodarowania odpadami. Szczegółowo działalności objęte wpisem do Rejestru-BDO zostały wskazane w art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Natomiast obowiązek sporządzania i składania sprawozdań wynika z art. 73, 74a i 75 ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach oraz art. 9n, 9na, 9nb, 9q i 9s ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.