← Wszystkie zagadnienia

Podmiot, który wpisał się do Rejestru BDO, a w świetle obowiązujących przepisów nie podlega temu obowiązkowi, w zaistniałej sytuacji nie prowadzi ewidencji i nie generuje dokumentów w systemie BDO. Powinien również złożyć wniosek o wykreślenie z ww. rejestru.