← Wszystkie zagadnienia

Użytkownik podrzędny to użytkownik, któremu zostały nadane ograniczone uprawnienia w systemie BDO. Użytkownik podrzędny ma uprawnienia wyłącznie do prowadzenia ewidencji odpadów, czyli wystawiania kart przekazania odpadów i dokonywania wpisów w kartach ewidencji odpadów.