How Can We Help?

14. Kto ponosi odpowiedzialność za odpady w przypadku, gdy podmiot przejmujący ich nie przejmie?

← Wszystkie zagadnienia

Odpowiedzialność za odpady, zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ponosi podmiot przekazujący odpady kolejnemu posiadaczowi do momentu przejęcia tych odpadów przez kolejnego posiadacza odpadów i potwierdzenia przez niego tego faktu w systemie BDO. W związku z tym, odrzucenie KPO przez przejmującego odpady nie zwalnia podmiotu je przekazującego z odpowiedzialności za właściwe gospodarowanie tymi odpadami.