How Can We Help?

10. W jaki sposób Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego może sporządzić́ sprawozdanie za rok 2020, skoro w tym czasie nie zna jeszcze rocznej masy zebranego zużytego sprzętu oraz osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu, czy powinna złożyć́ takie sprawozdanie dopiero w terminie wskazanym w art. 76 ust. 1 ustawy? Jeśli druga odpowiedź jest prawidłowa, to w jaki sposób należy to uczynić́, skoro Wprowadzający po wyrejestrowaniu się̨ z rejestru, przecież̇ nie będzie miał już̇ w tym czasie indywidualnego konta w BDO?

← Wszystkie zagadnienia

Zgodnie z art. 76 ust. 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności przedsiębiorca ma obowiązek sporządzenia i złożenia sprawozdania (o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75) w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.

Ponadto zgodnie z art. 60 ust. 1 ww. ustawy, w terminie 14 dni od trwałego zaprzestania wykonywania działalności objętej wpisem do Rejestru-BDO, podmiot zobowiązany jest do złożenia marszałkowi województwa wniosku o wykreślenie z ww. rejestru.

Zatem w przypadku działalności zakończonej jeszcze w 2019 r., podmiot powinien był złożyć sprawozdanie w ciągu 7 dni od jej zakończenia w  formie papierowej, która wówczas obowiązywała.

Natomiast od 1 stycznia 2020 r. sprawozdania składane są wyłącznie w wersji elektronicznej. Zatem w przypadku zakończenia działalności w 2020 r. sprawozdanie należy złożyć (w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania działalności) za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO.

Pomimo wykreślenia podmiotu z rejestru BDO, użytkownik w dalszym ciągu posiada dostęp do indywidualnego konta w BDO oraz zawartych tam danych i ma możliwość złożenia sprawozdania.

Szczegółowa instrukcja dotycząca sposobu składania sprawozdań w systemie BDO przez organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego dostępna jest na stronie bdo.mos.gov.pl pod adresem: https://bdo.mos.gov.pl/baza-wiedzy/organizacja-odzysku-sprzetu-elektrycznego-i-elektronicznego/.

Dane o masie zebranego sprzętu i osiągniętych poziomach odzysku oraz recyklingu należy podawać w taki sam sposób jak dotychczas odbywało się to podczas sporządzania sprawozdań tego rodzaju w formie papierowej. Podmiot, który błędnie wypełni i złoży sprawozdanie ma możliwość sam dokonać jego korekty w systemie BDO, bez uprzedniego wezwania właściwego organu.