SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYTWÓRCÓW, Dział VIII Pojazdy wycofane z ekspolatacji