Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) – dalej „RODO” – Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy (dalej: „IOŚ-PIB”), w imieniu Administratora danych osobowych, informuje:

 

I.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ministerstwo Środowiska z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.

IOŚ-PIB z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032034. jest Podmiotem przetwarzającym (Procesorem) dane osobowe w imieniu Administratora, zgodnie z art. 28 RODO.

 

II.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie Środowiska: inspektor.ochrony.danych@mos.gov.pl, 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w IOŚ-PIB: iodo@ios.edu.pl,
IOŚ-PIB, 00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11D.

Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem otrzymania w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie, a także na otrzymanie za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji dotyczących Rejestru BDO

 

III.

Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 1. wykonania obowiązku rejestrowego podmiotów gospodarujących odpadami,
 2. udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania,
 3. przekazania informacji dotyczących Rejestru BDO,
 4. przekazania informacji w zakresie modułu integracyjnego API w BDO,
 5. prowadzenia newslettera dotyczącego Rejestru BDO,
 6. prowadzenia szkoleń związanych z Rejestrem BDO,
 7. prowadzenia Contact Center i udzielania bieżących informacji w sprawie Rejestru BDO oraz udzielania pomocy technicznej i merytorycznej,
 8. prowadzenia wszelkich działań informacyjno-promocyjnych i marketingowych w ramach upowszechniania informacji związanych z BDO.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 1. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 81 ust. 1 w związku z art. 75 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z poźn. zm.),
 2. 6 ust. 1 lit. a) RODO na podstawie Państwa zgody,
 3. 28 RODO dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Procesora

 

IV.

Administrator i Procesor będą przetwarzali Państwa dane, w kategorii dane zwykłe, przy czym Procesor, na mocy zawartej z Administratorem Umowy będzie przetwarzał następujące dane: imię, nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, telefon kontaktowy, dane dotyczące reprezentowanej przez Państwa instytucji/organizacji, adres instytucji/organizacji.

 

V.

Do danych osobowych mogą mieć dostęp następujący odbiorcy danych:

 • Ministerstwo Środowiska,
 • Marszałkowie Województw,
 • podmioty określone przepisami prawa, w szczególności wymienione w art. 83 ust. 1 ustawy o odpadach,
 • użytkownicy strony bdo.mos.gov.pl, ponieważ rejestr podmiotów jest publicznie dostępny,
 • podmioty współpracujące z Ministerstwem i z IOŚ-PIB, takiej jak firmy informatyczne, biegli rewidenci, firmy prawnicze, firmy świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów – jedynie w zakresie związanym z celem niniejszego przetwarzania danych, na podstawie łączących te podmioty z Ministerstwem lub IOŚ-PIB umów, przewidującymi zachowanie wszelkich środków organizacyjnych i technicznych chroniących Państwa dane osobowe.

 

VI.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z poźn. zm.), a w przypadkach, o których mowa w pkt III lit. b)-f) niniejszej Klauzuli do czasu zrealizowania danej czynności wraz z okresem niezbędnym na zabezpieczenie Państwa roszczeń.

Jednocześnie w ramach przetwarzania danych osobowych na podstawie Państwa zgody, dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

VII.

Zgodnie z art. 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 RODO, o ile przepisy RODO nie stanowią inaczej przysługuje Państwu prawo do:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych (w tym za pośrednictwem indywidualnego konta w Rejestrze BDO) oraz otrzymania ich kopii oraz prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia (w tym do usunięcia w trybie określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach), ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;
 2. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

VIII.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy do organizacji międzynarodowej.

W zakresie Państwa danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.