Wniosek o wykreślenie należy złożyć w przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru, wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności

Uwaga! Jeżeli w ramach prowadzonej działalności następuje zakończenie któregoś z jej zakresów, należy złożyć wniosek aktualizacyjny!

Wniosek o wykreślenie można złożyć w następujący sposób:

  • osobiście w urzędzie marszałkowskim właściwym dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania.
  • wysyłając pocztą na adres urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania.
  • za pomocą e-maila, jeśli jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  • przez platformę ePUAP.